Ako vypracovať vydavateľské zmluvy ako malý vydavateľ

Malá tlačiareň by mala určite používať vydavateľské zmluvy so svojimi autormi. Dobre vypracovaná zmluva vysvetľuje povinnosť autora dodať prijateľný rukopis a výšku honorárov, ktoré autor získa za každý predaný výtlačok. Ako vydavateľ by ste sa mali chrániť pred prípadnými žalobami aj tým, že autor súhlasí s tým, že vás bude v prípade žaloby obhajovať. Keďže každá malá tlačiareň má svoje vlastné obchodné potreby, mali by ste vždy ukázať vzor vydavateľskej zmluvy právnikovi predtým, ako ju použijete so svojimi autormi.

Časť 1 zo 7:Začiatok zmluvy


Sformátujte dokument. Zmluvu by ste mali nastaviť tak, aby bola ľahko čitateľná. Nastavte písmo a veľkosť na niečo pohodlné. Times New Roman 12 bodov je pomerne štandardný štýl, hoci si môžete vybrať akýkoľvek iný čitateľný štýl a veľkosť.

 • Prvú stranu zmluvy by ste mali uverejniť aj na hlavičkovom papieri, preto si nechajte dostatok miesta v hornej časti strany.[1]


Zmluva je označená titulom. Mali by ste ju nazvať napríklad „Zmluva o vydaní knihy“ alebo „Zmluva o vydaní knihy“.“[2]
[3]
Vycentrujte názov medzi ľavý a pravý okraj, v hornej časti.

 • Názov môžete uviesť tučným a o niečo väčším písmom, aby vynikol.


Identifikujte zmluvné strany. V prvom odseku uveďte strany a dátum uzavretia zmluvy. Ak máte v úmysle používať túto zmluvu opakovane, môžete do nej zahrnúť prázdne riadky pre informácie, ktoré sa budú meniť pri každej zmluve, napríklad meno autora a dátum vydania.

 • Vzorový text by mohol znieť: „Táto zmluva (ďalej len „zmluva“, „zmluva“) sa uzatvára dňa [vložte prázdny riadok pre dátum] medzi [vložte svoje meno] („vydavateľ“) a [vložte prázdny riadok pre meno autora] („autor“).“[4]


Uveďte svoje odôvodnenia a úvahy. Vaše odôvodnenia sumarizujú dôvody, pre ktoré strany uzatvárajú túto zmluvu. Často ide o útržkovité vety. Vašou protihodnotou je to, čo každý z vás sľúbi tomu druhému.

 • Vzorové odôvodnenia by mohli znieť: „Keďže autor si želá, aby vydavateľ uverejnil dielo autora s názvom [vložte prázdny riadok pre názov] („dielo“), a vydavateľ si želá uverejniť dielo.“
 • Doložka o úhrade by mohla znieť: „Teraz sa preto zmluvné strany na základe sľubov uvedených v tejto zmluve dohodli takto.“[5]

Časť 2 zo 7:Udelenie práv na knihu


Udeliť právo na vydanie a distribúciu knihy. Najzákladnejšie práva, ktoré budete ako vydavateľ chcieť, je výhradné právo na vydávanie a distribúciu knihy. Uistite sa, že ste diskutovali aj o elektronických verziách knihy. Niekedy chcú autori poskytnúť len nevýhradné právo na e-knihy. Mali by ste tiež zistiť, ako dlho trvá právo na vydávanie a distribúciu.

 • Vzorové ustanovenia by mohli znieť: „Autor udeľuje vydavateľovi výhradné právo na vydávanie, distribúciu, predaj a udeľovanie licencií na všetky vydania a/alebo formáty diela, vcelku alebo čiastočne, v anglickom jazyku.“[6]
 • Môžete zahrnúť doložku osobitne o elektronických knihách: „Autor udeľuje Vydavateľovi nevýhradné právo na elektronické verzie Diela.“
 • Uveďte aj dobu trvania práva na uverejnenie: „Autor udeľuje tieto práva vydavateľovi na obdobie desiatich (10) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“


Vyhraďte autorovi ďalšie práva. Autori budú pravdepodobne chcieť výslovne uviesť, že si ponechávajú všetky práva, ktoré v zmluve nepodpísali. Mali by ste zahrnúť doložku v tomto zmysle.

 • Môžete napríklad napísať: „Všetky práva, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne udelené Vydavateľovi, si Autor vyhradzuje. Autor môže pri každodennom podnikaní používať myšlienky a koncepty obsiahnuté v diele.“[7]


Určite územnú pôsobnosť zmluvy. Zmluvy sa môžu vzťahovať len na určité regióny, napríklad na Severnú Ameriku. Prípadne by ste mohli získať celosvetové práva na vydávanie a distribúciu. Uistite sa, že ste určili územnú pôsobnosť zmluvy.

 • V prípade celosvetových práv by ste mohli uviesť: „Vydavateľ môže využívať práva udelené v tejto zmluve na celom svete.“[8]

Časť 3 zo 7:Určenie spôsobu výpočtu autorských honorárov


Uveďte prípadnú zálohu a vysvetlite, kedy bude vyplatená. Záloha je suma peňazí, ktorú vydavatelia poskytujú autorom pred uverejnením. Táto suma sa potom odpočíta od získaných autorských honorárov. Nemusíte poskytnúť zálohu. Ak však áno, mali by ste uviesť sumu a spôsob jej vyplatenia.

 • Môžete sa rozhodnúť rozdeliť zálohu na tretiny. Potom by ste autorovi dali jednu tretinu pri podpise zmluvy, jednu tretinu pri prijatí rukopisu a jednu tretinu pri vydaní rukopisu.[9]


Vysvetlite, ako sa vypočítavajú autorské poplatky. Mali by ste podrobne stanoviť, koľko zaplatíte autorovi na autorských honorároch. Mali by ste si urobiť prieskum o iných malých vydavateľstvách, aby ste zistili, koľko platia. Autorský honorár je zvyčajne percentuálny podiel z každého predaja. Typická schéma autorských odmien môže vyzerať takto: [10]

 • 10 % z čistých príjmov za prvých 5 000 výtlačkov všetkých vydaní okrem elektronických kníh
 • 15 % z čistých príjmov z ďalších 10 000 výtlačkov všetkých vydaní iných ako e-knihy
 • 20 % z čistých príjmov za akýkoľvek predaj nad 15 000 kusov všetkých vydaní okrem elektronických kníh
 • 25 % z čistých príjmov za prvých 5 000 predaných kópií elektronických kníh
 • 35 % čistých príjmov za ďalších 10 000 predaných kópií elektronických kníh
 • 50 % čistých príjmov z predaja nad 15 000 výtlačkov akejkoľvek elektronickej knihy


Vysvetlite frekvenciu výkazov autorských odmien a platieb autorských odmien. Autori budú chcieť vedieť, koľko výtlačkov predali a koľko zarobili na honorároch. V zmluve môžete vysvetliť, ako často im budete posielať vyúčtovanie autorských honorárov. Pravdepodobne bude jednoduchšie vyplatiť autorské honoráre v rovnakom čase, ako doručíte výkaz, preto by ste mali uviesť, či ich vyplácate v rovnakom čase.

 • Ak chcete posielať výpis každých šesť mesiacov, môžete napísať: „Vydavateľ poskytne autorovi každých šesť mesiacov po vydaní diela výpis peňažných prostriedkov získaných z predaja diela spolu s vyplatením všetkých peňažných prostriedkov, ktoré autorovi prináležia.“[11]

Časť 4 zo 7:Vysvetlenie povinností autora


Zahrňte požiadavku, aby autor dodal rukopis. S autorom môžete podpísať vydavateľskú zmluvu skôr, ako vám odovzdá hotový rukopis. V tejto situácii sa musíte uistiť, že autor v zmluve súhlasí s tým, že vám dodá rukopis. Zahrnúť termín dodania rukopisu.

 • Mohli by ste napísať: „Autor sa zaväzuje dodať rukopis vydavateľovi do [vložte prázdny riadok pre termín].“[12]
 • Taktiež uveďte autorovi, akým spôsobom vám má byť rukopis doručený. Mohli by ste požiadať: „Rukopis musí byť vo forme dokumentu Microsoft Word zaslaného e-mailom, na disku CD-ROM alebo na disku USB.“


Povedzte autorovi, aby získal povolenie na použitie umeleckého diela. Kniha môže obsahovať umelecké dielo alebo iný materiál, na ktorý sa vzťahujú autorské práva. Mali by ste požiadať autora o povolenie na použitie tohto diela. Tým, že autor vykoná túto prácu vopred, ušetríte si čas a peniaze.

 • Povedzte autorovi, aby vám poskytol kópie písomného povolenia na použitie umeleckého diela podpísané umelcom.


uviesť, že máte právo dielo odmietnuť. Kniha môže byť v hroznom stave, keď vám bude doručená. V súlade s tým by ste si mali vyhradiť právo odmietnuť knihu. Zahrňte ustanovenie, v ktorom autorovi oznámite, ako ho budete informovať o odmietnutí.

 • Mohli by ste napísať: „Ak Vydavateľ podľa vlastného uváženia považuje rukopis za neprijateľný, Vydavateľ o tom bezodkladne informuje Autora písomným oznámením. Autor odstráni všetky nedostatky a prepracuje a/alebo opraví rukopis k primeranej spokojnosti vydavateľa a po prijatí oznámenia vydavateľa dodá úplne prepracovaný a opravený rukopis.“[13]

Časť 5 zo 7:Vysvetlenie ukončenia a vrátenia práv


Zahrnúť ustanovenie o ukončení zmluvy. Takisto si chcete dať právo ukončiť zmluvu, ak rukopis nebude dodaný v stanovenom termíne alebo ak sa v rukopise neurobia prijateľné opravy. Povedzte autorovi, ako ho budete informovať, a tiež vysvetlite, čo sa stane s prípadným vyplateným preddavkom. Vydavatelia zvyčajne požadujú, aby im autori vrátili zálohu, keď je rukopis odmietnutý.

 • Vzorové ustanovenie by mohlo znieť: „Ak autor nedodá rukopis alebo iné materiály požadované podľa tejto zmluvy alebo ak revízie a opravy požadované vydavateľom nie sú uspokojivé, vydavateľ má právo túto zmluvu vypovedať. Vydavateľ informuje Autora o ukončení zmluvy listom zaslaným doporučene s doručenkou na adresu Autora uvedenú v tejto zmluve. Po ukončení zmluvy je autor povinný okamžite vrátiť vydavateľovi zálohu. Všetky práva sa potom vrátia autorovi.“[14]


Poskytnúť autorovi právo na ukončenie. Možno budete chcieť dať autorovi právo ukončiť vzťah aj po uverejnení. museli by ste vysvetliť kroky, ktoré musí autor podniknúť, aby mohol účinne zrušiť zmluvu. Nezabudnite vysvetliť nasledujúce skutočnosti:

 • Ako by vás mal autor informovať. Zvyčajne by mali poslať písomnú výpoveď na adresu uvedenú v ustanovení o výpovedi v zmluve. uveďte, že autor musí vysvetliť, prečo nie je spokojný so vzťahom.
 • Vyhraďte si právo na nápravu problému. Môžete si napríklad dať šesť mesiacov na to, aby ste sa pokúsili vyriešiť problém a aby vzťah mohol pokračovať.
 • Vysvetlite, že autor musí vrátiť všetky sumy (napríklad zálohu) pred tým, ako sa výpoveď stane účinnou.[15]


Vysvetlite, ako môže autor vypovedať zmluvu, ak kniha už nie je v tlači. Mnohí autori chcú získať späť svoje práva na knihy, ktoré sa už netlačia. Vaša zmluva by mala vysvetľovať, ako môžu autori ukončiť zmluvu, keď sa kniha už nevydáva.

 • Vzorové ustanovenie by mohlo znieť: „Ak sa dielo v Spojených štátoch prestane tlačiť, autor môže zaslať písomnú žiadosť vydavateľovi, ktorý má 90 dní na to, aby súhlasil s vydaním novej tlače do jedného roka. Ak vydavateľ nesúhlasí s vydaním novej tlače, potom môže autor po vrátení preplatku autorských odmien alebo iných súm splatných vydavateľovi vypovedať túto zmluvu bez ďalšieho oznámenia.“[16]


Vysvetlite, ako sa práva vrátia po ukončení zmluvy. V tomto ustanovení oznámte autorovi, že po ukončení zmluvy sa všetky práva vrátia autorovi. Ak ste už vytlačili výtlačky, možno budete chcieť dať autorovi právo na odkúpenie nepredaných výtlačkov.

 • Mohli by ste napísať: „V prípade ukončenia tejto zmluvy sa práva udelené vydavateľovi vrátia autorovi. Počas šesťdesiatich (60) dní po ukončení má autor právo kúpiť od vydavateľa všetky exempláre, ktoré má k dispozícii, za výrobné náklady. Po uplynutí 60 dní má vydavateľ právo predať zostávajúce výtlačky, ktoré autor nezakúpil, za najlepšiu cenu, akú môže vydavateľ získať.“[17]

Časť 6 zo 7:Ochrana pred žalobami


Nechajte autora poskytnúť určité záruky. Záruky sú prísľuby, ktoré vám autor dáva. Ak sa ukáže, že záruka je nepravdivá, môžete podať žalobu o náhradu škody, ktorá vám vznikla. Premýšľajte o tom, že by autor poskytol nasledujúce záruky:[18]

 • Dielo nie je verejným vlastníctvom.
 • Rukopis nebol predtým uverejnený.
 • Dielo neporušuje autorské práva, ochranné známky alebo práva duševného vlastníctva nikoho iného.
 • dielo neobsahuje obscénne alebo hanlivé výroky.
 • Autor sa dôkladne venoval overovaniu faktov a všetky tvrdenia o faktoch sú pravdivé.
 • Ak kniha obsahuje pokyny alebo rady, potom sú tieto riadne.
 • Autor neuzavrie žiadnu zmluvu, ktorá je v rozpore s právami udelenými vám, vydavateľovi.


Zahrňte doložku o odškodnení. Povedzme, že rukopis autora obsahuje hanlivé výroky a je zažalovaný. Keďže ste výroky zverejnili, môžete byť aj žalovaní. Ak však autor sľúbi, že vás „odškodní“, potom autor zaplatí za vašu obhajobu v súdnom spore a prevezme všetky náklady, ktoré vám vzniknú.[19]
Mali by ste zahrnúť doložku o odškodnení – mali by ste však očakávať, že autor bude na zahrnutie tejto doložky do zmluvy tlačiť.

 • Vzorové ustanovenie o odškodnení by mohlo znieť: „Autor bude brániť, odškodňovať a chrániť Vydavateľa, jeho materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti pred akýmikoľvek nárokmi, žalobami, dlhmi, žalobami, požiadavkami, konaniami a/alebo inými nárokmi, ktoré by predstavovali porušenie akýchkoľvek záruk alebo vyhlásení alebo akýchkoľvek iných povinností Autora podľa tejto zmluvy, a pred akýmikoľvek výdavkami, nákladmi, stratami, záväzkami a škodami, ktoré z toho vyplývajú.“[20]


Vysvetlite, či je autor uvedený vo vašom poistení. Ako malý vydavateľ by ste mali mať poistenie. Toto poistenie vás ochráni v prípade, že budete žalovaní za porušenie autorských práv, ohováranie, narušenie súkromia alebo iný nárok. môžete autorovi povedať, či ste ho uviedli ako poistenca vo svojom poistení.

 • Ak áno, mali by ste zahrnúť takéto ustanovenie: „Vydavateľ na vlastné náklady uvedie autora ako ďalšieho poisteného na všetkých poistných zmluvách, ktoré vydavateľ udržiava počas platnosti tejto zmluvy.“[21]

Časť 7 zo 7:Dokončenie zmluvy


Vložte ustanovenie o výpovedi. Môžete spresniť, ako má každá strana podať písomné oznámenie. Vysvetlite, v akom predstihu musia podať oznámenie a akým spôsobom.[22]
Napríklad môžete chcieť, aby všetky oznámenia boli zasielané doporučenou poštou s doručenkou na určitú adresu.


Vysvetlite účinok odstúpenia od zmluvy. Možno sa budete chcieť vzdať niektorého ustanovenia zmluvy. Napríklad by ste mohli predĺžiť lehotu, v ktorej vám má autor odovzdať dokončený rukopis. Nechcete však, aby si autor myslel, že keď ste sa vzdali jedného ustanovenia zmluvy, automaticky sa vzdávate aj všetkých ostatných. V súlade s tým by ste mali zahrnúť ustanovenie vysvetľujúce túto skutočnosť.

 • Mohli by ste napísať: „Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky alebo ustanovenia tejto zmluvy alebo akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy sa nebude považovať za zrieknutie sa akejkoľvek inej podmienky, ustanovenia alebo porušenia tejto zmluvy.“[23]


Zahrňte ustanovenie o voľbe práva. Môžete sa rozhodnúť, právo ktorého štátu sa použije na výklad zmluvy. Podniky si zvyčajne vyberajú štát, v ktorom majú sídlo. Toto ustanovenie môžete zahrnúť do zmluvy:

 • „Táto zmluva podlieha zákonom štátu [vložte štát].“[24]


Pridajte doložku o oddeliteľnosti. Ak sa so sporom o zmluvu obrátite na súd, sudca môže povedať, že jedno ustanovenie vašej zmluvy je nezákonné. Chcete objasniť, že zvyšok zmluvy zostane v platnosti aj v prípade, že sa niektoré ustanovenie zistí ako nezákonné.

 • Vložte túto doložku: „V prípade, že sa jedno alebo viacero ustanovení tejto dohody považuje za neplatné, neúčinné, nezákonné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných častí dohody.“[25]


Zahrňte doložku o zlúčení. Musíte jasne uviesť, že podpísaná zmluva obsahuje všetky dohody medzi vami a autorom. Nechcete, aby autor tvrdil, že existovali predchádzajúce ústne dohody, ktoré sú v rozpore s písomnou zmluvou alebo ju dopĺňajú. Môžete zahrnúť „klauzulu o zlúčení“, ktorá vysvetľuje, že zmluva predstavuje celú dohodu.

 • Doložka o zlúčení by mala znieť: „Táto zmluva vyjadruje úplnú dohodu medzi stranami a nesmie byť zmenená inak ako písomným dodatkom podpísaným autorom aj vydavateľom.“[26]


Vložte podpisové bloky. Mali by ste uviesť riadky na podpis autora, ako aj na podpis zástupcu vášho vydavateľstva. Nezabudnite uviesť riadky pre adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 • Tesne nad riadkami pre podpis uveďte text: „Na dôkaz toho autor a vydavateľ podpísali túto dohodu k dátumu nadobudnutia platnosti.“[27]


Ukážte svoj návrh právnikovi. Tento článok opisuje základnú vydavateľskú zmluvu. Potreby vašej tlače sa však môžu líšiť. V súlade s tým by ste mali ukázať návrh zmluvy svojmu právnikovi a získať jeho názor na to, čo by sa malo doplniť alebo upraviť.

 • Ak nemáte právnika, môžete si ho nájsť tak, že navštívite miestnu alebo štátnu advokátsku komoru a požiadate o odporúčanie. Najbližšiu advokátsku komoru si môžete you re na webovej stránke Americkej advokátskej komory.


Odovzdajte zmluvu autorovi. Autor a jeho agent (ak ho má) si budú chcieť pred podpisom pozrieť vydavateľskú zmluvu. Možno sa budú chcieť dohodnúť aj na jeho zmenách. Mali by ste dať autorovi niekoľko týždňov na preskúmanie zmluvy.

 • Nemali by ste podpisovať žiadnu zmluvu, pokiaľ nesúhlasíte so všetkým, čo je v nej uvedené. Ak sa s autorom nedokážete dohodnúť na všetkých ustanoveniach, nemali by ste s ním zmluvu podpisovať.

 • Rozdajte kópie. Po podpise zmluvy vy a autor by ste mali urobiť kópiu zmluvy pre autora. Ak má autor agenta, vytvorte kópiu aj pre neho. Originál by ste mali uchovávať na bezpečnom mieste, napríklad v trezore alebo ohňovzdornej kartotéke.

  • Všetky zmluvy môžete tiež naskenovať a vytvoriť si ich digitálnu kópiu, aby ste k nim mali ľahký prístup.
 • Odkazy