Ako vysťahovať spolubývajúceho: 14 krokov (s obrázkami)

Spolubývajúci môžu byť prospešní pri platení výdavkov a pomoci pri domácich prácach a povinnostiach. Ak vám však konanie vášho spolubývajúceho začne spôsobovať ťažkosti a nie ste schopní vyriešiť problém prostredníctvom rokovaní alebo kompromisu, možno budete potrebovať vedieť, ako spolubývajúceho vysťahovať. Hoci vysťahovanie spolubývajúceho by malo byť poslednou možnosťou, existujú prípady, keď je nevyhnutné. Ak sa váš spolubývajúci stal agresívnym alebo násilným, prestal platiť nájomné alebo komunálne služby alebo sa začal dopúšťať trestnej činnosti, vysťahovanie môže byť jediným dostupným prostriedkom na vašu ochranu.

Časť 1 z 3: Začatie procesu vysťahovania


Skontrolujte nájomnú zmluvu a určte svoje práva a povinnosti. Predtým, ako čokoľvek urobíte, musíte sa naozaj dobre pozrieť na svoju nájomnú zmluvu. Pozorne si ich preštudujte a zistite, aké sú vaše práva. Podmienky vysťahovania budú vždy uvedené v nájomnej zmluve. V závislosti od vášho postavenia ako nájomcu alebo ako prenajímateľa budete mať rôzne zdroje a možnosti. Zvážte:

 • Ak ste prenajímateľom a váš spolubývajúci je nájomcom, ste v oveľa lepšej situácii, ako keby ste neboli prenajímateľom.
 • Ak ste obaja spolunájomníci, porušenie nájomnej zmluvy zo strany vášho spolubývajúceho môže ohroziť aj vás.
 • Ak váš spolubývajúci nie je uvedený v nájomnej zmluve a vy ste mu umožnili nasťahovať sa bez súhlasu prenajímateľa, vaša situácia je trochu neistejšia.
 • Ak nie ste v nájomnej zmluve a váš spolubývajúci áno, pravdepodobne máte len málo možností, ako niekoho vysťahovať.[1]


Určite dôvod na vysťahovanie spolubývajúceho. Často sa stáva, že spolubývajúceho nemôžete vysťahovať len preto, že sa vám už nepáči. Musíte mať skutočne zákonný dôvod, ktorý je zahrnutý v nájomnej zmluve, ktorú daná osoba podpísala. Ak nebola uzavretá nájomná zmluva, musíte mať dostatočný právny dôvod na vysťahovanie osoby. Príčiny môžu zahŕňať:

 • Váš spolubývajúci už neplatí nájomné podľa podmienok nájomnej zmluvy.
 • Váš spolubývajúci sa vo vašej domácnosti dopúšťa nezákonnej činnosti. Môže ísť o drogy alebo násilie.
 • Váš spolubývajúci spôsobil škodu vo vašom dome a nepodnikol kroky na jej odstránenie.
 • Váš spolubývajúci porušil ďalšie podmienky uvedené v nájomnej zmluve a nepodnikol žiadne kroky na odstránenie problému.[2]


Porozprávajte sa so spolubývajúcim. Po tom, ako ste si dobre pozreli nájomnú zmluvu a poznáte svoju pozíciu, mali by ste sa so spolubývajúcim porozprávať o jeho odchode. Väčšina rozumných ľudí na tento prístup zareaguje a odíde, ak môže. Ak iniciujete vysťahovanie bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so spolubývajúcim, pravdepodobne ho naštvete a môže do vás kopať len preto, aby vás nahneval.

 • Požiadajte spolubývajúceho o rozhovor. Vo vhodnej a pokojnej chvíli im povedzte, že máte „niečo vážne, o čom si musíte pohovoriť.“
 • Namiesto toho, aby ste im povedali, že by ste chceli, aby odišli, vysvetlite im svoje pocity a svoj postoj. Povedzte mu, že čokoľvek urobil alebo robí, vás dostalo do „nepríjemnej situácie“ a že ste nespokojní.
 • Vyhnite sa obvineniam a hovorte v zmysle svojich pocitov. Nikdy nevyslovujte nepodložené obvinenia.
 • Buďte zdvorilí a neurážajte ich. Povedzte im, že by ste veľmi ocenili, keby rešpektovali vaše stanovisko a pomohli vám situáciu napraviť. A vysvetlite im, že ich opustenie by bolo lepšie pre vás oboch. Hovorte v zmysle „vzájomného prospechu.“[3]


Komunikujte s prenajímateľom, ak nemáte vlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, musíte začať komunikáciu s prenajímateľom hneď, ako sa rozhodnete podniknúť kroky proti spolubývajúcemu. Ako druhý dôležitý právny subjekt v nájomnej zmluve má váš prenajímateľ právo iniciovať vysťahovanie, ak váš spolubývajúci porušil podmienky nájomnej zmluvy.[4]


Skontrolujte miestne a štátne zákony týkajúce sa nájomcov. Predtým, ako podniknete akékoľvek kroky na skutočné fyzické odstránenie spolubývajúceho z nehnuteľnosti, musíte sa oboznámiť s miestnymi a štátnymi zákonmi týkajúcimi sa práv nájomcu. V mnohých lokalitách platia zákony, ktoré poskytujú podstatné práva nájomníkom a osobám, ktoré bývajú v nehnuteľnostiach, ktoré nevlastnia. Ak porušíte tieto zákony, môžete spolubývajúcemu poskytnúť väčšiu páku proti vám pri snahe o jeho vysťahovanie.

 • Zákony o nájomníkoch sa v jednotlivých štátoch líšia. Miestne súdy budú mať informácie o konkrétnych krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na vysťahovanie spolubývajúceho.
 • Niektoré mestá a štáty sú k nájomníkom oveľa ústretovejšie ako iné. Ak sa nachádzate v jednej z týchto jurisdikcií, budete to mať pri vysťahovaní spolubývajúceho oveľa ťažšie.
 • Ak máte otázky týkajúce sa miestnych a štátnych zákonov na ochranu nájomníkov, obráťte sa na právnika.[5]


Zhromaždiť dôkazy o aktivitách vášho spolubývajúceho. Aby ste pomohli svojmu úsiliu o vysťahovanie, mali by ste zhromaždiť všetky informácie alebo dôkazy o tom, čo váš spolubývajúci urobil, aby ste ho mohli vysťahovať. Ak váš spolubývajúci robí v domácnosti niečo nezákonné alebo nebezpečné, zdokumentujte to. Ak váš spolubývajúci neplatil nájomné alebo neprispieval na komunálne služby, nezabudnite si uložiť účtenky a zaznamenať všetky sumy, ktoré nezaplatil.

 • Pri zhromažďovaní dôkazov nenarušujte osobný priestor spolubývajúceho.
 • nešpehujte spolubývajúceho ani nenarušujte jeho súkromie.
 • Vyhnite sa akýmkoľvek činnostiam, ktoré by mohli spolubývajúceho podnietiť k násilnému správaniu.[6]

Časť 2 z 3:Podniknutie právnych krokov


Najmite si právnika. Ak ste so spolubývajúcim hovorili o odchode a on stále odmieta odísť, najlepším riešením môže byť najatie právnika. Právnik vás zbaví stresu a zabezpečí, aby vaša snaha zbaviť sa neželaného spolubývajúceho bola legálna a prebehla čo najhladšie.

 • Môžete sa rozhodnúť, že budete pokračovať v právnych cestách vysťahovania na vlastnú päsť, ale môže to byť časovo náročné.
 • Náklady na najatie právnika môžu byť neúnosné, preto sa poobzerajte po ponuke.
 • Ak sa rozhodnete nenajmúť si právnika, ktorý by prevzal proces vysťahovania, možno budete chcieť urobiť 1-krát konzultáciu s právnikom, aby vás mohol poučiť o tom, čo musíte urobiť, aby ste. [7]


Príprava listu o vysťahovaní, ak ste sa rozhodli vysťahovať sa sami. Zostavte list o vysťahovaní, v ktorom spolubývajúcemu formálne oznámite, aby opustil nehnuteľnosť. Tento list bude slúžiť ako právne a oficiálne vyjadrenie vášho zámeru. V oznámení o vysťahovaní musí byť uvedených niekoľko vecí:

 • malo by obsahovať dôvody na vysťahovanie a konkrétne porušenia nájomnej zmluvy.
 • Malo by obsahovať lehotu, ktorú má váš spolubývajúci na opustenie bytu. Táto lehota je zvyčajne 30 dní v závislosti od zákonov vášho mesta alebo štátu.
 • Oznámenie o vysťahovaní musí obsahovať vaše meno a meno spolubývajúceho.
 • Oznámenie o vysťahovaní musí obsahovať adresu domu a opis miestnosti, ktorú používal (t. j.e. „2. spálňa vpravo, 2. poschodie“).
 • Malo by obsahovať dátum doručenia výpovede a dátum, kedy má spolubývajúci opustiť dom. [8]


doručenie oznámenia o vysťahovaní spolubývajúcemu. Ako prenajímateľ teraz musíte spolubývajúcemu doručiť oznámenie o vysťahovaní. To znamená, že mu predložíte oznámenie o vysťahovaní. V závislosti od miestnych zákonov to môžete urobiť niekoľkými spôsobmi. Môžu zahŕňať:

 • Odovzdanie výpovede spolubývajúcemu.
 • Vyveste oznámenie na svoje vchodové dvere alebo na dvere spolubývajúceho.
 • Pošlite spolubývajúcemu oznámenie doporučenou poštou.
 • V niektorých štátoch sa môže vyžadovať doručenie oznámenia o vysťahovaní do vlastných rúk a písomné potvrdenie, že spolubývajúci ho dostal. Pred doručením výpovede si overte miestne právne predpisy.
 • V závislosti od zákonov vášho štátu alebo miestnych zákonov majú právo doručiť oznámenie o vysťahovaní aj osoby, ktoré nie sú vlastníkmi bytov.[9]


Ak váš spolubývajúci odmietne opustiť byt, obráťte sa na sudcu. Po tom, ako ste spolubývajúcemu doručili oznámenie o vysťahovaní a on sa nerozhodol odísť, skončíte pred sudcom. Tu sudca preskúma vašu nájomnú zmluvu, vypočuje si vašu sťažnosť a vypočuje si verziu vášho spolubývajúceho. Sudca potom rozhodne v prospech vás alebo vášho spolubývajúceho.

 • Na súde môžete mať možnosť predložiť dôkazy, ktoré ste zhromaždili o porušení nájomnej zmluvy zo strany vášho spolubývajúceho.
 • Sudcovia veľmi často rozhodujú v prospech prenajímateľa alebo vlastníka, ak majú dôvod.
 • Dodržiavanie zákonov, zdokumentovanie prípadu a správny postup výrazne zvýšia vašu šancu na šťastný výsledok na súde.
 • Sudcovia často poskytnú nájomcovi určitý „primeraný“ čas na opustenie bytu po vysťahovaní.[10]

Časť 3 z 3:Vysťahovanie spolubývajúceho


Zavolajte políciu, aby si vynútila vysťahovanie. Po tom, ako ste spolubývajúcemu doručili oznámenie o vysťahovaní a sudca mu nariadil, aby sa vysťahoval, a on to stále odmietal, budete musieť zavolať políciu, aby si vysťahovanie vynútila.

 • Nepokúšajte sa fyzicky odstrániť spolubývajúceho na vlastnú päsť.
 • Často sa stáva, že po rozhodnutí súdu majú ľudia zvyčajne 72 hodín na to, aby opustili priestory.
 • Najlepšie by bolo vyhýbať sa spolubývajúcemu alebo sa aspoň vyhýbať dlhším rozhovorom po vynesení rozsudku súdu.[11]


Monitorujte spolubývajúceho pri odchode. Hoci si možno myslíte, že ste celý tento proces vyhrali, neskončí sa, kým spolubývajúci neodíde a kým nevymeníte zámky. V období 72 hodín medzi vysťahovaním nariadeným súdom a časom, keď je osoba donútená odísť orgánmi činnými v trestnom konaní, sa môžu stať hrozné veci (pokiaľ neodíde z vlastnej vôle). Váš spolubývajúci by mohol:

 • Poškodiť svoj dom.
 • Vezmite si svoj osobný majetok.
 • Nepokúšajú sa vás ohovárať pred susedmi.


Poskytnite im určený čas na vysťahovanie. Po tom, čo ste urobili všetko pre to, aby ste spolubývajúceho vysťahovali zákonným spôsobom, musíte mu tiež poskytnúť stanovený čas na opustenie priestorov. Vo väčšine situácií má osoba, ktorá je vysťahovaná, určitý čas na to, aby si zhromaždila svoje veci a opustila nehnuteľnosť z vlastnej vôle. Zvážte:

 • Na mnohých miestach majú ľudia 72 hodín po vysťahovaní na opustenie nehnuteľnosti.
 • Ak prinútite osobu, aby sa vysťahovala, bez toho, aby ste jej poskytli pridelený čas, môžete sa vystaviť žalobe.
 • Čas, ktorý má osoba na opustenie po formálnom vysťahovaní, určujú miestne alebo štátne zákony alebo predsedajúci sudca v danom prípade.

 • Neprekračujte svoje právomoci spolubývajúceho alebo prenajímateľa. Všetci nájomníci obydlia, bez ohľadu na to, či sú v nájomnej zmluve alebo nie, majú určité práva. Väčšina jurisdikcií chráni ľudí pred vyhodením z ich bydliska alebo odopretím užívania ich bydliska bez riadneho preskúmania súdnym systémom. V mnohých prípadoch existuje niekoľko vecí, ktoré by ste nemali robiť:

  • nevymieňať zámky. Aj keď sa môže zdať, že jednoduchá výmena zámkov je dobrý nápad, existuje veľká pravdepodobnosť, že zákon to bude interpretovať ako nezákonnú činnosť.
  • Nezahrávajte si s ich vecami. Možno budete v pokušení vyhodiť všetky veci spolubývajúceho na ulicu. Nerobte to. V mnohých jurisdikciách je to nezákonné.
  • Nevypínajte inžinierske siete. Môžete sa ich pokúsiť donútiť k odchodu vypnutím elektriny a vody. V mnohých jurisdikciách je to nezákonné.
  • Ak máte pochybnosti o tom, čo by ste nemali robiť, prečítajte si miestne zákony a predpisy a/alebo zavolajte právnika.[12]
   Dôveryhodný zdroj
   Právne združenie Pine Tree
   Právna skupina poskytujúca verejné zdroje týkajúce sa občianskych práv a a služieb a súdneho systému
   Prejsť na zdroj
   [13]
 • Odkazy