Ako vytvoriť e-mailový bulletin v programe Publisher: 11 krokov

Šablónu e-mailového bulletinu programu Microsoft Publisher môžete použiť na vytvorenie efektívneho a dobre organizovaného e-mailu alebo elektronického bulletinu. Obrázky, grafiku, vlastné logá, slogany a informácie o organizácii možno formátovať tak, aby sa automaticky zobrazovali, a telo bulletinu možno skopírovať a vložiť do šablóny Publisher. Tento článok obsahuje pokyny na formátovanie e-mailového bulletinu v programe Publisher.

Kroky


Otvorte nový dokument programu Publisher a z ponuky Typy publikácií na paneli vľavo vyberte položku E-mail, čím zobrazíte ponuku Šablóny e-mailov.


Vyberte šablónu pre e-mailový bulletin. Vyberte šablónu z dostupných možností.


Prispôsobte farebnú schému. Vyberte vlastnú farebnú schému z ponuky farebných schém, ktorá sa nachádza na paneli v pravej časti okna aplikácie. V časti Prispôsobiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a zobrazte dostupné farebné schémy.


Vyberte vlastné písmo pre e-mailový bulletin. Prechádzajte dostupné schémy písma v ponuke Prispôsobiť, ktorá sa nachádza na paneli úplne vpravo v okne aplikácie.


Vytvorte sadu obchodných informácií, aby sa do e-mailového bulletinu automaticky vkladali údaje o organizácii. Kliknite na možnosť Create New (Vytvoriť nový) v časti Business Information (Obchodné informácie) v ponuke Customize (Prispôsobiť). Otvorí sa dialógové okno Upraviť sadu obchodných informácií. Do príslušných polí zadajte informácie o jednotlivcovi alebo organizácii, ktoré chcete zobraziť v bulletine.


Pridať logo. Kliknutím na tlačidlo Pridať logo uložte obrazový súbor s oficiálnym logom organizácie do súboru obchodných informácií. Vyhľadajte súbor a dvakrát naň kliknite, aby ste ho pridali do súboru obchodných informácií. V dialógovom okne sa zobrazí logo.


Uložte súbor obchodných informácií. Zadajte názov novej sady obchodných informácií, aby ste ju mohli uložiť na použitie v iných projektoch. Kliknutím na tlačidlo Uložiť ukončite dialógové okno. Teraz kliknite na tlačidlo Vytvoriť v pravom dolnom rohu okna aplikácie. Súbor obchodných informácií bol naformátovaný a uložený a bude automaticky vložený do e-mailového bulletinu.


Zadajte nadpis a pozdrav pre e-mailový bulletin. Vyberte text „List“ v držiaku textu, ktorý sa nachádza pod sloganom organizácie a logom vloženým do obchodnej sady. Zadajte nadpis alebo názov bulletinu. Teraz zadajte osobný pozdrav, napríklad „Vážený zákazník“ alebo „Vážený člen“, do držiaka textu, ktorý sa nachádza hneď pod nadpisom informačného bulletinu.


Vložte text pre telo bulletinu. Zadajte text do textového držiaka umiestneného pod osobným pozdravom. Text môžete do programu Publisher importovať zo súboru dokumentu v počítači. Otvorte dokument. Skopírujte a vložte text do držiaka miesta pre text, ktorý sa nachádza priamo pod pozdravom e-mailového bulletinu. Všimnite si, že informácie o firme alebo organizácii vrátane poľa pre podpis boli vložené automaticky.


Pridanie pozadia do e-mailového bulletinu. Kliknite na kartu Zobraziť na paneli nástrojov a kliknite na možnosť Hlavná stránka. V podokne úloh Edit Master Pages (Upraviť hlavné stránky), ktoré sa nachádza na paneli v ľavej časti okna aplikácie, kliknite na položku „Master A.“ Kliknite na šípku smerujúcu nadol v hornej časti panela Úprava hlavných stránok a v podmenu kliknite na položku Upraviť.

  • Kliknite na tlačidlo Rámček s obrázkom, ktoré sa nachádza na paneli nástrojov Objekty. Vyberte možnosť Empty Picture Frame (Prázdny rámik s obrázkom) a kliknite na miesto pre obrázok na pozadí v e-mailovom bulletine. Zatvorte podokno úloh Hlavné stránky. Vložený obrázok sa zobrazí za textom a grafikou.

  • Na kontrolu e-mailového bulletinu použite funkcie Kontrola dizajnu a Kontrola pravopisu. Kliknite na tlačidlo Kontrola pravopisu na paneli nástrojov a opravte prípadné chyby. Po výzve na kontrolu celého dokumentu na pravopisné chyby kliknite na tlačidlo áno.

    • Kliknite na možnosť Tools (Nástroje) na paneli s ponukou a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Design Checker (Kontrola dizajnu). Kontrola dizajnu teraz opraví všetky chyby v umiestnení grafických prvkov a textových umiestnení nájdených v dokumente. Elektronický bulletin MS Publisher je kompletný.
  • Odkazy

    1. Shelly Cashman Starks. Microsoft Office Publisher 2007: Kompletné koncepty a techniky. Vydané v roku 2008 vo vydavateľstve THOMPSON COURSE TECHNOLOGY, Boston, MA.