Ako vytvoriť etický kódex: 12 krokov (s obrázkami)

Vypracovanie etického kódexu je účinný spôsob, ako stanoviť usmernenia, ako sa správať, či už ako jednotlivec, alebo v rámci skupiny či organizácie. Možno ho budete chcieť vytvoriť pre seba alebo pre skupinu, v ktorej pôsobíte, alebo sa budete snažiť stanoviť nejaké pravidlá vo vašej spoločnosti. V každom prípade vypracovanie etického kódexu začína identifikáciou hodnôt a rozhodnutím, ako by ste vy a ostatní mali reagovať v určitých situáciách. Odtiaľto môžete vypracovať kódex a prejsť k najdôležitejšej časti, a to k uplatňovaniu kódexu v praxi tým, že podľa neho budete žiť a pracovať.

Časť 1 z 3:Identifikácia kľúčových hodnôt a etiky


Uveďte svoje osobné hodnoty. Ak ste zodpovední za spoločnosť alebo vediete tvorbu etického kódexu, mali by ste zvážiť svoje osobné hodnoty. Zohľadnite, čo si v živote ceníte ako zamestnanec, ako šéf a ako človek. Z týchto hodnôt potom môžete vychádzať pri tvorbe etického kódexu vašej spoločnosti.[1]

 • Môžete si položiť otázku: „V čo verím??“ „Ako by som sa chcel správať v spoločnosti ostatných?“ „Ako by som sa chcel správať k ostatným?“ „Ako by som chcel, aby sa ku mne správali ostatní?“
 • Bežné osobné hodnoty môžu byť „spoľahlivosť“, „spoľahlivosť“, „lojalita“ a „čestnosť“.“
 • Môžete sa tiež zamyslieť nad tým, ako ste sa v minulosti správali k ostatným. Zvážte, ako ste riešili morálne dilemy alebo etické problémy. Máte pocit, že ste konali správne? Ak áno, môžete to použiť ako vzor etického kódexu.
 • Ak si nie ste istí, aké sú vaše hodnoty, vezmite si 7 dní a zapíšte si každý jeden okamih, ktorý vás povznáša alebo pri ktorom sa cítite nadšení, angažovaní alebo rozžiarení. Potom v zozname hľadajte vzory, ktoré vám môžu pomôcť zistiť, čo je pre vás dôležité.[2]
  Odborný zdroj
  Dawn Smith-Camacho
  Kariéra & Životný kouč
  Rozhovor s odborníkom. 13. mája 2020.


Prediskutujte hodnoty spoločnosti. Požiadajte tím svojich zamestnancov, aby vymenovali hodnoty spoločnosti. Požiadajte tím, aby sa pozrel späť na všetky etické problémy alebo morálne dilemy, ktoré spoločnosť riešila v minulosti. Zvážte, ako spoločnosť reagovala na tieto otázky a čo mohla urobiť lepšie alebo zlepšiť.[3]

 • Požiadajte tím, aby zvážil: „Ako by spoločnosť chcela pristupovať k etickým otázkam?“ „Ako by sa spoločnosť chcela správať k zamestnancom a klientom?“ V čo spoločnosť verí a ako to ovplyvňuje jej hodnoty?“
 • Ak už spoločnosť má svoje poslanie, môžete ho použiť na informovanie o hodnotách spoločnosti. Poslanie spoločnosti môže napríklad znieť takto: „Slúžime potrebám našich zákazníkov a našich zamestnancov čestne a poctivo.“ Poslanie spoločnosti často veľa napovie o tom, aké hodnoty si spoločnosť cení a ako pristupuje k etike.


Preskúmajte etické kódexy napísané inými subjektmi. Aby ste si pomohli určiť svoje hodnoty a etiku, pozrite si príklady etických kódexov iných ľudí a iných spoločností. Kontaktujte iné spoločnosti vo vašom odbore a požiadajte ich o kópiu ich etického kódexu.

 • Nebojte sa použiť jazyk z iných etických kódexov. Použite ho ako príručku alebo odkaz a vytvorte si vlastný.
 • Ak použijete obsah z iných etických kódexov, nezabudnite ich citovať, najmä ak obsah citujete doslovne.

2. časť z 3:Príprava návrhu etického kódexu


Dajte etickému kódexu zapamätateľný názov. Vyhnite sa všeobecným názvom ako „Etický kódex“ alebo „Kódex hodnôt“.“ Vyberte si tematický názov, ktorý je zapamätateľný a konkrétny.[4]

 • Môžete napríklad zvoliť názov ako „Spôsob, akým sa správame v AB Communications“ alebo „Žijeme našimi hodnotami v AB Communications“.“


Zahrňte obsah. Formátujte etický kódex tak, aby sa dalo ľahko prechádzať z jednej časti do druhej. Do obsahu uveďte názvy jednotlivých častí.[5]

 • Môžete mať napríklad názov časti ako: „Úvod“ alebo „Prológ“.“ Môžete mať aj názov časti, napríklad „Základné hodnoty“ alebo „Naše živé hodnoty“.“


Pripravte si úvod alebo prológ. Etický kódex začnite úvodom alebo prológom, ktorý vysvetľuje, prečo je kódex dôležitý a aký je jeho účel. Venujte sa tomu, čo má kódex dosiahnuť. Všimnite si rozsah pôsobnosti kódexu a to, na koho sa vzťahuje.[6]

 • V úvode si všimnite, či je etický kódex povinný pre všetkých zamestnancov. Mali by ste si tiež všimnúť, či je kódex regulačným dokumentom, ktorý má informovať a riadiť zamestnancov v etických situáciách.


Uveďte základné hodnoty. Vytvorte zoznam základných hodnôt a uveďte stručné zhrnutie toho, čo daná hodnota pre spoločnosť znamená. Pre etický kódex nie je potrebný stanovený počet hodnôt. Môžete mať štyri až osem základných hodnôt alebo jednu až päť základných hodnôt.[7]

 • Môžete mať napríklad základnú hodnotu ako „Profesionálna integrita: Veríme, že každý zamestnanec by mal preukázať integritu v etických situáciách.“


Diskutujte o dôležitosti týchto hodnôt. Môžete tiež spomenúť, prečo sú základné hodnoty dôležité, pričom sa zamerajte na každú uvedenú hodnotu. Napíšte jednu až dve vety o tom, prečo ste zaradili do každej hodnoty a ako súvisí s vašou spoločnosťou ako celkom.[8]

 • Môžete napríklad poznamenať: „Profesionálna integrita je pre nás ako spoločnosť dôležitá, pretože veríme, že zamestnanci by mali konať s ohľadom na iných.“


Na konci uveďte zdroje pre zamestnancov. Väčšina etických kódexov má záverečnú časť, v ktorej sú uvedené zdroje pre zamestnancov, na ktoré sa môžu obrátiť, ak majú etickú dilemu alebo otázky týkajúce sa etiky. Môžete uviesť zdroje, napríklad zástupcu oddelenia ľudských zdrojov alebo etickú linku.[9]

Časť 3 z 3:Implementácia etického kódexu


Požiadajte zamestnancov, aby etický kódex podpísali. Implementácia etického kódexu je dôležitým ďalším krokom. Dajte svojim zamestnancom podpísať vytlačenú kópiu etického kódexu na dôkaz toho, že si ho prečítali a uznali ho.[10]

 • Fyzickú kópiu etického kódexu môžete mať aj na mieste, kde je ľahko viditeľná, napríklad v miestnosti pre zamestnancov alebo v salóniku pre zamestnancov.


Používajte stimuly, aby ste zamestnancov prinútili používať etický kódex. Vytvorte systém, v ktorom sa budú udeľovať body za každý prístup zamestnancov k etickému kódexu. Vytvorte program uznania viazaný na používanie etického kódexu zamestnancami. Odmeňte zamestnancov, ktorí pravidelne používajú etický kódex, cenami alebo bonusmi.

 • Môžete tiež vytvoriť systém pokút, v ktorom zamestnanci dostanú mierne pokarhanie za to, že nepoužívajú etický kódex, hoci by mali.

 • Pravidelne sa odvolávajte na etický kódex. Pristupujte k etickému kódexu ako k živému dokumentu, do ktorého často nazeráte a diskutujete o ňom. Raz týždenne alebo raz mesačne sa naň obráťte, aj keď nemáte žiadne etické problémy. Vďaka tomu bude mať význam pre vaše každodenné správanie.[11]

  • Môžete tiež stanoviť, že sa raz ročne k etickému kódexu vrátite a prehodnotíte ho. Pridávajte alebo revidujte jeho časti podľa toho, ako uznáte za vhodné. Uistite sa, že je relevantný a aktuálny, aby sa pravidelne používal.
 • Odkazy