Ako vytvoriť osobný list: 14 krokov

V hárku s osobnými údajmi sú uvedené vaše životopisné a logistické informácie vrátane kontaktných údajov a podrobností, ako sú predchádzajúce miesta pobytu, vzdelanie a spoločenské alebo komunitné aktivity. Hárky s osobnými údajmi sú obzvlášť užitočným nástrojom, ak ste zrakovo postihnutí, pretože poskytujú úplný zoznam presných informácií, ktoré potom môže pisár použiť na vyplnenie formulárov. Agentúry sociálnych služieb pre deti a armáda často používajú osobné dátové listy na urýchlenie spracovania. Niektoré univerzity a iné organizácie požadujú hárky s osobnými údajmi ako súčasť žiadostí o prijatie alebo štipendium. Zostavte si osobnú kartu s údajmi tak, že do nej zahrniete toľko informácií o sebe, koľko sa cítite pohodlne poskytnúť.

Vzorové hárky údajov

Vzorový hárok osobných údajov pre dobrovoľníka

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzory.

Vzorový osobný list pre absolventa

Podporte wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Vzorový hárok s osobnými údajmi pre uchádzača

Podpora wikiHow a odomknite všetky vzorky.

1. časť z 3:Príprava na písanie osobného listu

Určite si, prečo zostavujete osobný list. Ste zrakovo postihnutí a máte v úmysle poskytnúť užitočné informácie pre pisára? Zostavujete anamnézu pre seba alebo svoje dieťa? Plánujete použiť svoj osobný list ako podklad pre žiadosti o zamestnanie?? Pochopenie účelu formulára s osobnými údajmi vám pomôže určiť, aké informácie musíte uviesť.

Zhromaždite relevantné zdroje. Zhromažďovanie informácií o menách a adresách referencií, všetkých relevantných zdravotných údajov a podrobností týkajúcich sa vašich predchádzajúcich zamestnaní a skúseností so vzdelávaním pomôže urýchliť proces písania, keď začnete.

Pochopte, ako sa hárok s osobnými údajmi líši od životopisu. Pracovné životopisy sú zamerané na konkrétne otvorenie pozície. Hoci môžete použiť rovnaký základný formát pre každé pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate, cieľ a prípadne niektoré podporné informácie prispôsobíte špecifickým vlastnostiam každej pozície. Na druhej strane, osobný list je zbierka informácií o vás. Tento dokument sa nevytvára s cieľom „predať“ vašu kvalifikáciu konkrétnemu publiku, ale skôr poskytnúť úplné, presné a jasne prezentované informácie o vás a vašich životných skúsenostiach.

  • Všimnite si, že hoci môžete svoje informácie zamerať na široký typ publika — zdravotníckych pracovníkov, potenciálnych dobrovoľníkov atď. — ten istý formulár s osobnými údajmi by mal slúžiť na to, aby ste sa predstavili akémukoľvek cieľovému publiku.
  • Ak sa rozhodnete priložiť k žiadosti o zamestnanie aj svoj osobný list, mali by ste vždy priložiť aj životopis.

Časť 2 z 3:Uvádzanie užitočných informácií

Začnite svojím menom a kontaktnými údajmi. Všetky osobné údaje by mali obsahovať vaše celé meno v hornej časti prvej strany. Ak má váš hárok s osobnými údajmi viac ako jednu stranu, na ďalších stranách uveďte v záhlaví svoje priezvisko. Doplňte svoju súčasnú alebo miestnu adresu, ako aj adresu trvalého bydliska, ak je iná. Uveďte všetky svoje telefónne čísla vrátane domáceho, pracovného a mobilného telefónu. Uveďte aj e-mailovú adresu.

Uveďte kontaktné údaje pre prípad núdze. Uveďte meno, adresu a telefónne čísla aspoň jednej osoby, ktorú by ste mali zastihnúť v prípade núdze. Uistite sa, že tieto informácie sú vždy presné a aktualizované. Tieto informácie sa môžu použiť aj v prípade, že vás z nejakého dôvodu nemožno zastihnúť.

Podporte svoju totožnosť číslom vodičského preukazu alebo číslom sociálneho poistenia. Ľudia sa často zdráhajú poskytnúť citlivé a súkromné informácie, ako je číslo sociálneho poistenia. Účelom hárku s osobnými údajmi je však zhromaždiť všetky vaše informácie na jednom mieste a tieto informácie sa bežne vyžadujú v žiadostiach o zamestnanie a iných formulároch. Uveďte štát, v ktorom je registrovaná vaša licencia.[1]

  • Ak nemáte vodičský preukaz, obráťte sa na miestne oddelenie motorových vozidiel ohľadom získania osobnej identifikačnej karty. Tento preukaz je oficiálnou formou identifikácie rovnako ako vodičský preukaz, ale neudeľuje vodičské oprávnenie.

Uveďte svoje vzdelanie a skúsenosti. Uveďte úplné informácie o svojom vzdelaní a o tom, kde v súčasnosti pracujete alebo ste pracovali v minulosti. Uveďte mená predchádzajúcich nadriadených v práci. Ak ešte stále študujete alebo ste nedávno ukončili školu, uveďte svoje vzdelanie ako prvé. Ak ste už nejaký čas nechodili do školy a máte veľa pracovných skúseností, uveďte tieto informácie pred dokladmi o vzdelaní.

  • Najskôr uveďte svoje posledné zamestnanie a potom postupujte v čase dozadu. Rovnaký princíp platí aj pre uvedenie vášho vzdelania – začnite najvyšším dosiahnutým vzdelaním a postupujte smerom dozadu.
  • V prípade pochybností sa rozhodnite pre dodatočné informácie. Nie všetky žiadosti o zamestnanie môžu napríklad vyžadovať úplnú pracovnú históriu, ale ak sa do toho pustíte a uvediete ju, budete pripravení na všetko, s čím sa stretnete, ak vy alebo pisár využije váš list s osobnými údajmi na vyplnenie formulárov.

Zdieľajte informácie o svojich špeciálnych zručnostiach. Uveďte všetky jazyky, ktoré ovládate, licencie alebo certifikáty, ktoré vlastníte, prípadne ocenenia, ktoré ste získali. Môžete uviesť aj členstvo, publikácie alebo komunitné aktivity a dobrovoľnícku prácu.

Uveďte referencie. Uveďte aspoň tri referencie z rôznych zamestnaní a škôl. Uveďte meno a priezvisko referenčnej osoby, kontaktné údaje, funkciu a počet rokov, počas ktorých ju poznáte. (Vždy sa opýtajte potenciálnych referenčných osôb, či sú ochotné plniť túto funkciu, skôr ako ich uvediete v hárku s osobnými údajmi!)[2]

Uveďte údaje špecifické pre typ osobného listu, ktorý píšete. Ak plánujete použiť tento hárok napríklad na lekárske účely, uveďte informácie týkajúce sa vašej zdravotnej anamnézy – očkovania, predchádzajúce zákroky a zoznam súčasných liekov.

Dôkladne si prečítajte text. Jednou z hlavných výhod osobného listu je, že poskytuje zbierku užitočných a presných informácií, ktoré môžete vy alebo pisár využiť pri vypĺňaní ďalších formulárov. Uistite sa, že mená sú správne napísané a všetky údaje sú správne.

Časť 3 z 3:Využitie vášho hárku s osobnými údajmi

Noste so sebou kópie hárku s osobnými údajmi. Ak budete mať po ruke kópie, umožní vám to využiť váš doklad vo vhodnej chvíli. Osobný list používajte ako podklad na vyplnenie žiadostí o zamestnanie a iných formulárov.[3]
Dôveryhodný zdroj
CareerOneStop
Online zdroj sponzorovaný U.S. Ministerstvo práce poskytuje informácie o odbornej príprave, možnostiach zamestnania a kariére
Prejdite na zdroj

  • Ak ste zrakovo postihnutí, možnosť predložiť svoj osobný list vždy, keď je to potrebné, zníži zmätok pri uisťovaní sa, či sú mená napísané správne a či nie sú dôležité údaje prenesené.

Zdieľajte kópiu s kontaktnou osobou (osobami) pre prípad núdze. Ak budú potrebné ich služby, je pravdepodobné, že váš kontaktný(-é) pracovník(-y) pre prípad núdze bude(-ú) potrebovať prístup k informáciám uvedeným vo vašom liste s osobnými údajmi. Ušetrite si čas a starosti v prípade núdze tým, že si ich vopred pripravíte.

  • Udržujte svoje informácie aktuálne. Preskúmajte svoj osobný list zakaždým, keď ho použijete, aby ste sa uistili, že všetky informácie sú presné. Nezabudnite, že vaše referencie sa mohli presťahovať, zmeniť pracovnú pozíciu alebo inak zmeniť svoje kontaktné údaje, takže udržiavanie aktuálnosti vášho listu si môže vyžadovať pravidelnú rešeršnú prácu.
  • Referencie