Ako založiť obchodné partnerstvo

Partnerstvo je podnik, v ktorom sa dvaja alebo viacerí ľudia podieľajú na vlastníctve.[1]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa pre malé podniky
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj
Na založenie partnerstva musíte vytvoriť partnerskú zmluvu a získať potrebné licencie a povolenia od štátu. Najprv však musíte vážne zvážiť výber partnera a typ partnerstva, ktoré chcete vytvoriť.

Časť 1 z 3:Príprava na založenie partnerstva

Rozhodnite sa, či potrebujete partnera. Možno by bolo lepšie začať podnikať na vlastnú päsť. Ak potrebujete pomoc, môžete si najať niekoho, kto pre vás bude pracovať na čiastočný úväzok alebo ako nezávislý dodávateľ.[2]
Partnerstvá neprebiehajú vždy hladko a nemali by ste sa vrhnúť do partnerstva, ak nie ste pripravení úzko spolupracovať s inou osobou.

 • Má zmysel vytvoriť partnerstvo, ak úspech podniku závisí od účasti druhej osoby. Partner môže do partnerstva priniesť napríklad potrebné zručnosti, kapitál alebo sieťové prepojenia, ktoré sú nevyhnutné pre úspech partnerstva.

Uskutočnite pohovor s potenciálnymi partnermi. Ak druhého partnera dobre nepoznáte, mali by ste sa o ňom pokúsiť zistiť čo najviac. Chcete zistiť, ako dobre budete môcť spolupracovať. V ideálnom prípade budete mať vy a prípadní partneri vzájomne sa dopĺňajúce zručnosti.[3]
Napríklad vy môžete byť dobrý vo financiách a právnych otázkach, zatiaľ čo druhý partner vyniká vo vývoji produktov a marketingu.

 • Môžete tiež zvážiť, či sa spoločne nezúčastníte na víkendovom ústraní. Účelom výjazdového zasadnutia je umožniť vám a vášmu budúcemu partnerovi prediskutovať očakávania, ktoré každý z vás má.[4]
  Nezabudnite prediskutovať, čo očakávate od partnera, ako aj to, kam si predstavujete smerovanie podniku.

Zistite, ako dobre spolupracujete so svojím partnerom. Možno vytvárate partnerstvo s niekým, s kým ste už pracovali. V takejto situácii máte pravdepodobne dobrú predstavu o komunikačnom štýle vášho partnera.

 • Ak ste však predtým nespolupracovali, zistite, či dokážete pracovať na jednom projekte spolu ešte pred vytvorením partnerstva.[5]
  Nemusí to byť nič veľké. Na projekte však môžete pracovať ako nezávislí dodávatelia pre inú spoločnosť. Na konci budete mať lepší prehľad o tom, či ste vy dvaja efektívnymi členmi tímu.

Stretnite sa s právnikom. Pri zakladaní partnerstva vzniká množstvo právnych otázok. Kvalifikovaný právnik vám môže pomôcť vyriešiť problémy a poskytnúť poradenstvo. Advokát vám môže pomôcť aj pri vypracovaní návrhu partnerskej zmluvy alebo aspoň skontrolovať zmluvu, ak ju vypracujete sami.

 • Ak chcete nájsť kvalifikovaného advokáta, môžete navštíviť advokátsku komoru vo vašom štáte. Tieto organizácie majú často odporúčacie služby, ktoré môžete využiť.
 • Možno sa budete chcieť stretnúť aj s účtovníkom.[6]
  Účtovník vám môže poradiť v daňových otázkach. Ak chcete nájsť kompetentného účtovníka, môžete požiadať svojho právnika o odporúčanie.

Rozhodnite sa pre formu partnerstva. Vo všeobecnosti existujú tri typy partnerstiev, pričom každý z nich má svoje vlastné riziká. S partnerom a právnikom by ste mali prediskutovať, ktorá forma partnerstva je pre vás najlepšia.

 • Všeobecné partnerstvá. Partneri sa rovným dielom podieľajú na zisku, riadení a záväzkoch. Ak sa chcete odchýliť od tejto štandardnej hodnoty, musíte v partnerskej zmluve priradiť rôzne percentuálne podiely.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Správa malých podnikov
  U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
  Prejsť na zdroj
 • Spoločnosti s ručením obmedzeným (LLP). V rámci tohto usporiadania sú partneri osobne chránení pred zodpovednosťou partnerstva. Partneri môžu mať tiež obmedzený podiel na rozhodovaní o partnerstve alebo môžu byť krátkodobými investormi v partnerstve.[8]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Správa malých podnikov
  U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
  Prejsť na zdroj
 • Spoločné podniky. Krátkodobé partnerstvo, napr.g., dvaja ľudia, ktorí pracujú na jednom projekte alebo na obmedzený čas.

Časť 2 z 3:Vytvorenie zmluvy o partnerstve

Identifikujte podnik. Zmluvu o partnerstve by ste mali začať tak, že otvoríte prázdny dokument v textovom editore a potom dokument v hornej časti strany označíte ako „Zmluva o partnerstve“. Potom chcete určiť základné zložky partnerstva: partnerov, typ partnerstva, ktoré zakladáte, a názov a sídlo partnerstva.

 • Identifikácia partnerstva zahŕňa uvedenie všetkých partnerov a ich bydliska. Potom uveďte, že partneri súhlasia s obsahom partnerskej zmluvy: „Partneri sa dohodli takto:“ [9]
 • Vysvetlite tiež, akým typom podnikania sa bude partnerstvo zaoberať.[10]
  Napríklad: „Partneri sa dobrovoľne združujú ako spoločníci na vykonávanie všeobecnej činnosti [vložte podnik, napr.g., „poskytovať právne služby“ alebo „vykonávať účtovnícke služby“] a akýkoľvek iný druh podnikania z času na čas podľa dohody partnerov.“
 • Nezabudnite pripojiť vyhlásenie s uvedením názvu partnerstva a jeho hlavného miesta podnikania.[11]

Uveďte kapitálový vklad každého partnera. Vo verejnej obchodnej spoločnosti sa predpokladá, že každý partner vloží do spoločnosti rovnakú sumu počiatočného kapitálu. Ak však partneri prispievajú nerovnakou sumou, mali by ste určiť sumu, ktorou každý z nich prispel, ako aj typ vloženého kapitálu (či už hotovosť alebo majetok).

 • Zahrňte formuláciu, ako je táto: „Každý partner vloží do spoločnosti počiatočný kapitálový vklad.“ Potom uveďte zoznam jednotlivých partnerov a špecifikujte, ako budú prispievať. Napríklad: „Margaret Wesson: Kapitálový vklad pozostáva z hotovosti vo výške 25 000 USD.“

Určite ďalší majetok partnerstva. Akýkoľvek majetok, ktorý partneri vložia do partnerstva, sa stáva majetkom partnerstva. Aj všetok majetok zakúpený partnerstvom patrí tiež partnerstvu. V partnerskej zmluve by ste mali určiť všetky výnimky pre prípad, že si partneri chcú ponechať vlastnícke právo k svojmu majetku.

 • Napríklad by ste uviedli: „Dohodli sme sa, že vozidlo Toyota Camry z roku 2014 poskytuje Ethan Smith partnerstvu výlučne na účely partnerstva a že zostáva majetkom veriteľa. Vráti sa 1. januára 2018 alebo pri zániku partnerstva, ak sa uskutoční pred týmto dátumom.“[12]

Rozhodnite o spôsobe rozdelenia ziskov a strát. Zisk a straty si môžete rozdeliť, ako chcete. Môžete ich napríklad rozdeliť rovným dielom. Alebo by ste ich mohli rozdeliť v pomere ku kapitálovému vkladu každého partnera. Keďže ide o kľúčový prvok partnerstva, mali by ste sa pred vypracovaním tejto časti partnerskej zmluvy dohodnúť s ostatnými partnermi.

 • Mali by ste uviesť partnerov spolu s ich percentuálnym podielom na vlastníctve. Potom môžete vysvetliť, že zisky sa budú rozdeľovať na základe tohto percentuálneho podielu: „Vo všeobecnosti sa rozdelenie hrubej hotovosti uskutoční v pomere k percentuálnemu podielu partnerov na partnerstve. Prevádzkové výdavky sa budú tiež rozdeľovať spravidla v čase, keď sa tieto výdavky realizujú, v pomere k percentuálnym podielom partnerov v partnerstve.“[13]
 • Nezabudnite tiež vysvetliť, ako sa bude rozdeľovať zisk. Môžete rozdeľovať len raz ročne alebo môžete partnerom povoliť pravidelné výbery. Ak umožníte pravidelné čerpanie, nezabudnite uviesť, koľko môže každý partner jednorazovo vybrať. Napríklad: „Pokiaľ sa nezmení na základe jednomyseľného písomného súhlasu partnerov, [vymenujte partnerov, ktorí môžu odstúpiť od zmluvy] budú mať nárok na mesačné čerpanie vo výške _____.“

Uveďte, ako sa prijímajú obchodné rozhodnutia. Toto je ďalšia kľúčová časť zmluvy. Počas bežného podnikania bude potrebné prijať nespočetné množstvo rozhodnutí. Môžete napríklad skončiť nákupom kancelárskych potrieb pre partnerstvo alebo nákupom online s. V partnerskej zmluve by sa mali určiť osoby, ktoré môžu prijímať tieto rozhodnutia.

 • Uistite sa tiež, že je jasné, kto v partnerstve má právomoc zaväzovať partnerstvo zmluvou. Vo všeobecnosti platí, že každý partner môže zaviazať celú spoločnosť.[14]
  Toto štandardné pravidlo však môžete zmeniť. Napríklad môžete chcieť splnomocniť len jedného partnera na uzatváranie zmlúv.
 • Alternatívne by ste mohli dať všetkým partnerom možnosť uzatvárať zmluvy za predpokladu, že hodnota zmluvy nepresiahne určitú sumu. V prípade akejkoľvek zmluvy presahujúcej túto sumu potom môžete uviesť, že partner potrebuje výslovný písomný súhlas všetkých ostatných partnerov.[15]

Vysvetlite, ako môže osoba vystúpiť z obchodného partnerstva. Partneri nakoniec odchádzajú z partnerstiev z rôznych dôvodov. Napríklad, môžu chcieť odísť do dôchodku. Prípadne môžu chcieť vystúpiť z partnerstva, aby mohli vytvoriť iné partnerstvo s niekým iným. Niekedy je potrebné partnerov aj vylúčiť. Vo vašej zmluve by mali byť vysvetlené mechanizmy pre každý.

 • Odchod do dôchodku alebo odstúpenie od zmluvy môžete zabezpečiť tak, že vysvetlíte, aké kroky musí partner podniknúť, napr.g., zaslaním písomného oznámenia doporučeným alebo overeným listom všetkým ostatným partnerom. Stanovte tiež, s akým predstihom musia byť ostatní partneri informovaní.[16]
 • Vysvetlite dôvody vylúčenia partnera. Medzi najčastejšie patria neschopnosť vložiť požadovaný kapitálový vklad, nesplnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, duševná porucha a právna nespôsobilosť alebo nespôsobilosť.[17]
 • Vysvetlite aj postup, ako môže partnerstvo vylúčiť člena. Môžete napríklad rozhodnúť, že partneri budú hlasovať. Vysvetlite, či je potrebné hlasovať väčšinovo, jednomyseľne alebo iným percentuálnym spôsobom. Vysvetlite tiež, akú výpovednú lehotu dostane vylúčený partner.[18]

Poskytnite pokyny na zrušenie. Musíte definovať, v akých situáciách môže byť spoločnosť zrušená. Vo všeobecnosti platí, že partnerstvo zaniká automaticky v prípade úmrtia jedného z partnerov, ale môžete zabezpečiť ďalšie trvanie partnerstva. Vysvetlite, čo spôsobuje zrušenie a aké kroky musia partneri podniknúť, aby partnerstvo pokračovalo.

 • Mnohé partnerstvá sa napríklad rozpúšťajú, keď partner vystúpi, odíde do dôchodku alebo je vylúčený; partner zomrie alebo vstúpi do konkurzu; partner sa stane nespôsobilým na právne úkony; alebo sa všetci partneri jednomyseľne dohodnú na rozpustení.[19]
 • Vysvetlite, čo sa potom stane, keď dôjde k rozpusteniu: „Pri zániku majú zostávajúci partneri právo rozhodnúť sa, či budú pokračovať v podnikaní pod názvom partnerstva sami alebo s novými osobami, ktoré si zvolia.“[20]
  Uvedením tejto formulácie si dávate možnosť pokračovať v partnerstve v nezmenenej podobe. Nezabudnite uviesť, či hlasovanie musí byť jednomyseľné, väčšinové alebo iné percentuálne.

Uveďte, že zmluva je úplná. Všetky partnerské zmluvy by mali obsahovať doložku o zlúčení. Táto doložka vysvetľuje, že dokument obsahuje celú dohodu partnerov. Táto doložka pomáha predísť tomu, aby partner neskôr tvrdil, že medzi partnermi existovali ústne dohody, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy, ale ktoré by sa mali uplatniť.

 • Typická doložka o zlúčení vyzerá takto: „Táto zmluva obsahuje úplné dojednanie zmluvných strán a nemôže byť zmenená alebo doplnená inak ako písomnou formou podpísanou zmluvnými stranami.“[21]

Uveďte blok s podpismi. Všetci partneri sa musia podpísať a napísať dátum.[22]
Partnerskú zmluvu by ste mali dať overiť aj notárom.

Časť 3 z 3:Založenie podniku

Zaregistrujte si názov partnerstva. Musíte zaregistrovať názov DBA („Doing Business As“) vo vašom štáte, ak sa líši od právneho názvu partnerstva. V prípade partnerstva je právnym názvom buď názov uvedený v partnerskej zmluve, alebo priezviská partnerov.[23]

 • Napríklad ak sa partnerstvo volá Wesson & Peters, ale chcete podnikať ako „The Tax Guys“, potom musíte zaregistrovať tento názov.
 • Obráťte sa na okresný úrad a opýtajte sa, či je potrebné zaregistrovať DBA na úrovni štátu alebo okresu (alebo na oboch úrovniach).[24]

Podať osvedčenie štátu. Ak založíte spoločnosť s ručením obmedzeným, pravdepodobne budete musieť podať „registráciu“ alebo „osvedčenie“ na úrade štátneho tajomníka.[25]
Naopak, ak máte verejnú obchodnú spoločnosť, nemusíte podávať žiadne dokumenty. Informujte sa u svojho právnika.

Získajte potrebné licencie a povolenia. Predtým, ako budete môcť legálne prevádzkovať podnikanie, musíte mať príslušné licencie a povolenia od štátu alebo obce. Ak chcete zistiť, aké licencie alebo povolenia potrebujete, môžete použiť nástroj Asociácie malých podnikov Licencie a povolenia na adrese https://www.sba.gov/content/what-state-licenses-and-permits-does-your-business-need. Kliknutím na svoj štát zistíte, čo potrebujete.

získať potrebné bankové účty. Musíte zriadiť bankové účty partnerstva. Na tento účel je potrebné vziať so sebou do banky tieto dokumenty: [26]

 • Identifikačné číslo zamestnávateľa partnerstva (nazývané aj „EIN“ alebo „TIN“). Toto číslo môžete získať bezplatne, ak kontaktujete daňový úrad (IRS) na telefónnom čísle (800) 829-4933 alebo navštívite stránku https://www.irs.gov/Podnikatelia/Malé podniky-&-Samostatne zárobkovo činná osoba/žiadosť o identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN)-Online.
 • Kópia vašej zmluvy o partnerstve.
 • Váš obchodný certifikát od štátu, v ktorom je uvedený názov partnerstva, ako aj mená jednotlivých partnerov.
 • Vyhľadávanie nehnuteľností. Ak partnerstvo nevediete z domu, budete potrebovať kanceláriu. Pri rokovaniach o komerčnom prenájme by ste mali myslieť na nasledujúce skutočnosti:

  • Snažte sa nezaväzovať sa pri lízingu nadmerne. Chcete si ponechať určitú flexibilitu. Konkrétne by ste sa mali vyhnúť tomu, aby ste sa uviazali na dlhý prenájom; namiesto toho by bol ideálny prenájom na jeden alebo dva roky.
  • Venujte pozornosť dodatkom, ktoré nie sú zahrnuté v nájomnom. Prenajímateľ vám môže účtovať poplatky za služby, údržbu a údržbu spoločných priestorov. Pred podpisom nájomnej zmluvy sa opýtajte na všetky „skryté poplatky“.
  • Opýtajte sa, či nájomná zmluva umožňuje podnájom. Overte si tiež, či existuje doložka o exkluzivite, ktorá bráni prenajímateľovi prenajať tie isté priestory niektorému z vašich konkurentov. Obe tieto možnosti by pre vás mohli byť výhodné.
  • Zistite, čo sa stane v prípade nesplácania. Hoci je to bolestivé, váš podnik nemusí byť úspešný. V takom prípade možno budete musieť zrušiť partnerstvo. Zistite, či ste povinní naďalej platiť nájomné, alebo či môžete nájomnú zmluvu predčasne ukončiť zaplatením len jedného ďalšieho mesiaca nájomného.
 • Referencie