Ako zriadiť program pomoci zamestnancom (EAP)

Programy pomoci zamestnancom (EAP) môžu vašim zamestnancom pomôcť pri riešení osobných alebo pracovných problémov, ako je napríklad zneužívanie návykových látok, emocionálne ťažkosti alebo pracovné ťažkosti. Zamestnanci môžu bezplatne kontaktovať poradcu EAP a získať krátkodobé poradenstvo, posúdenie alebo odporúčanie.[1]
EAP pre svoje pracovisko môžete zriadiť tak, že vyhľadáte poskytovateľov a určíte, ktoré služby chcete. Pri porovnávaní poskytovateľov sa zamerajte nielen na cenu.

Časť 1 zo 4:Vyhľadávanie poskytovateľov

Požiadajte iné podniky o odporúčanie. Ak poznáte iného majiteľa firmy, môžete sa ho opýtať, koho využíva pre svoje EAP. Spýtajte sa, či by vám poskytovateľa odporučili, a zapíšte si kontaktné údaje.

Vyhľadávajte online. Vyhľadajte v Googli „poskytovateľ služieb EAP“ a svoju lokalitu. Overte si, či sa niektorý z poskytovateľov nachádza vo vašom okolí.[2]

 • Jednou z výhod kontroly online je, že si môžete okamžite prelistovať webovú stránku poskytovateľa a zistiť, či ponúka služby, ktoré chcete.

Použite adresár EASNA. Spoločnosť pre pomoc zamestnancom v Severnej Amerike (Employee Assistance Society of North America – EASNA) je obchodným združením EAP. Majú online adresár, ktorý môžete použiť na vyhľadanie poskytovateľa EAP vo vašej oblasti.

Časť 2 zo 4:Rozhodovanie o tom, ktoré služby chcete

Analyzujte, aké individuálne služby potrebujete. EAP môže poskytnúť pomoc pri mnohých rôznych problémoch zamestnancov. Uistite sa, že každé EAP, o ktorého najatí uvažujete, ponúka služby, ktoré hľadáte. Zvážte nasledujúce možnosti: [3]

 • Wellness program
 • Krízové poradenstvo
 • riadenie stresu
 • Odporúčania na starostlivosť o deti alebo starších ľudí

Overte si, či chcete manažérske služby. EAP môžu poskytovať aj manažérske alebo dozorné služby, ktoré sa vám môžu zdať atraktívne. Zistite, čo EAP ponúka, a zvážte, či potrebujete nasledujúce služby:

 • vzdelávanie a odborná príprava nadriadených
 • pomoc pri odporúčaní zamestnancov do EAP
 • usmernenie k hodnoteniu pracovného výkonu a pracovnej disciplíny
 • podporu pri zavádzaní zásad návratu do práce alebo prispôsobenia pracovníkov
 • poradenstvo v oblasti riadenia
 • analýza dynamiky obchodného tímu

Určite, či potrebujete organizačné služby. Niektoré EAP poskytujú služby na podporu celej organizácie alebo menších jednotiek v organizácii. Môžu poskytovať tieto služby:

 • plánovanie krízových udalostí (napríklad v prípade prírodnej katastrofy alebo násilia)
 • Celopodnikové vzdelávacie programy
 • Spolupracujte s odbormi
 • Koordinácia s inými benefitnými programami a službami
 • Riadenie rizík
 • Riadenie zdravotného postihnutia

Skontrolujte, či potrebujete administratívne služby. Niektoré EAP poskytujú vášmu podniku aj kľúčové administratívne služby. Zvážte, či chcete tieto služby, ako napr:

 • správa účtov
 • služby zákazníkom
 • vývoj webových stránok
 • zostavovanie rozpočtu
 • profesionálny rozvoj
 • personálne služby
 • vytvorenie ďalších zásad a postupov
 • zabezpečenie kvality

Časť 3 zo 4: Prieskum poskytovateľov

Analyzovať skúsenosti poskytovateľa. Overte si, ako dlho poskytovateľ pôsobí na trhu a ako dlho slúži svojim súčasným klientom. Vyžiadajte si aj zoznam referencií.[4]
Nezabudnite zavolať na referencie a opýtať sa, čo sa spoločnostiam na EAP páči a čo nie.

 • Tiež sa opýtajte, či referencia už predtým využívala iné EAP a ako sa dá porovnať.

Pýtajte sa na dostupnosť poradcov. Budete chcieť, aby poradcovia EAP boli k dispozícii, keď ich vaši zamestnanci potrebujú. Nezabudnite si overiť, kedy sú služby k dispozícii. Položte si napríklad tieto otázky: [5]

 • Koľko zamestnancov je k dispozícii počas bežných pracovných hodín?
 • Môžu mať zamestnanci prístup k službám po bežnom pracovnom čase?
 • Ktoré služby sú k dispozícii po pracovnej dobe?
 • Ako rýchlo sa odpovedá na telefonické hovory?
 • Aká je miera opustenia hovoru?
 • Koľko bezplatných poradenských sedení majú zamestnanci k dispozícii?

Preskúmajte poverenia poradcov. Poskytovatelia EAP zamestnávajú poradcov na posúdenie a krátkodobé poradenstvo. Mali by ste sa opýtať na ich poverenia, napríklad na tieto: [6]

 • Aké majú vzdelanie? Mnohé programy majú poradcov s minimálne magisterským vzdelaním v oblasti sociálnej práce alebo psychológie.[7]
 • Koľko poradcov pripadá na jedného zamestnanca?
 • Sú poradcovia certifikovaní?
 • Koľko rokov skúseností majú poradcovia?

Opýtajte sa, ako poskytovateľ komunikuje so zamestnancami. Zistite, či sa vám páči, ako môžu vaši zamestnanci kontaktovať poskytovateľa. Musia napríklad zavolať na bezplatné číslo? Alebo či má poskytovateľ niekoho na mieste, kto sa môže stretnúť so zamestnancami?[8]

 • Mnohí mladší zamestnanci dnes oveľa lepšie ovládajú technológie. Ak máte mladých zamestnancov, overte si, či EAP ponúka online hodnotenia, textové správy a podporu prostredníctvom e-mailu.

Pýtajte sa, ako poskytovateľ poskytuje odporúčania. Vo všeobecnosti poradcovia EAP poskytujú len krátkodobé konzultácie. Odkážu vašich zamestnancov na niekoho iného na dlhodobú liečbu. Zistite, ako poskytovateľ vykonáva odporúčania.[9]

 • Napríklad, ako vytvorili svoj zoznam odporúčaných osôb? Ako často sa aktualizuje?
 • Ako EAP zabezpečuje kvalitu služieb poskytovaných odporúčaným odborníkom? Či prehodnocujú a monitorujú pokračujúcu liečbu?
 • Ako sa EAP pri odporúčaní koordinuje s poistnými dávkami?
 • Má EAP alebo materská spoločnosť finančný záujem na akomkoľvek programe alebo zariadení, do ktorého odporúča?

Preskúmajte, aké workshopy sa ponúkajú. Dobré EAP by malo ponúkať semináre na témy týkajúce sa duševného a fyzického zdravia zamestnancov. Skontrolujte, aké druhy seminárov EAP ponúka. Tiež sa opýtajte, či si môžete pozrieť ukážkový seminár.

 • Mladší, technicky zdatnejší zamestnanci môžu uprednostniť sledovanie podcastu alebo webinára. Uistite sa, že poskytovateľ poskytuje semináre spôsobom, ktorý vyhovuje vašim zamestnancom.

Kontaktujte poskytovateľov a získajte informácie o cenách. Keď ste zúžili svoj zoznam, mali by ste sa každého EAP opýtať, ako si účtuje poplatky. Možno budete musieť predložiť žiadosť o ponuku (RFP). Existuje mnoho rôznych poplatkových dohôd, ako napr:

 • Poplatok môže byť viazaný na úroveň využívania. Ak vaši zamestnanci využívajú služby zriedkavo, váš účet bude nízky. Možno však bude ťažké zostaviť rozpočet na EAP, pretože nebudete vopred vedieť, koľko budete platiť.
 • Môžete platiť paušálny poplatok. Bez ohľadu na to, koľko vaši zamestnanci program využívajú, platíte rovnakú sumu. Paušálny poplatok môže uľahčiť tvorbu rozpočtu.
 • Môže sa platiť na základe výkonu. Táto cenová stratégia sa používa zriedkavo. Vy a EAP sa dohodnete na naviazaní platby na súbor ukazovateľov, napríklad na spokojnosť zamestnancov.

Časť 4 zo 4:Informovanie zamestnancov o programe

Zahrnúť EAP do pravidiel vašej spoločnosti. Na zavedenie EAP by ste mali vytvoriť firemnú politiku. Vzorové zásady nájdete na internete. Nezabudnite zrevidovať aj ostatné firemné pravidlá, aby odrážali prítomnosť EAP. Napríklad, vaše EAP je zdrojom pre riešenie niektorého z nasledujúcich problémov:

 • postupná disciplína
 • práceneschopnosť
 • riadenie zdravotného postihnutia
 • tvrdenia o diskriminácii v zamestnaní

Zahrňte počas orientácie brožúru. O svojom programe pomoci zamestnancom by ste mali informovať zamestnancov počas oboznamovania nových zamestnancov. Vaše centrum EAP môže mať aj brožúru, ktorú môžete rozdávať novým zamestnancom.

 • Uveďte informácie aj v príručke alebo manuáli pre nových zamestnancov. Týmto spôsobom sa môžu neskôr odvolať na informácie.

Vyveste plagáty. Umiestniť plagáty vo všetkých miestnostiach na oddych alebo na chodbách, kde ich zamestnanci uvidia. Uistite sa, že na plagáte je uvedené telefónne číslo alebo iné kontaktné informácie na EAP. Zavolajte do centra EAP, ktoré môže mať plagáty, ktoré môžete použiť.

Hovorte o programe pozitívne. Kľúčovým faktorom úspechu vášho EAP bude to, ako sa o programe vyjadruje manažment. Nezabudnite vždy hovoriť pozitívne a nezabudnite zdôrazniť nasledovné:

 • EAP nie je zdrojom poslednej inštancie.
 • Žiadny problém nie je pre EAP príliš malý. Povzbuďte zamestnancov, aby čo najskôr vyhľadali pomoc.
 • Využili ste EAP. Ak vedenie uzná, že prijalo pomoc, môže odstrániť časť stigmy, ktorú môžu mať zamestnanci v súvislosti s prijatím pomoci pri strese alebo problémoch s duševným zdravím.

Uistite zamestnancov, že EAP je dôverné. Niektorí zamestnanci môžu byť pochopiteľne nervózni zo zdieľania osobných alebo pracovných problémov s poradcom EAP. Môžu sa obávať, že poradca podá správu ich šéfovi. Zamestnancom by ste mali vysvetliť, že ich využívanie programu je dôverné.

 • Neustále pripomínajte svojim zamestnancom, že EAP nevedie externý záznam o ich využívaní programu a to, čo zdieľajú, je dôverné.[10]
 • Zdôraznite tiež, že zamestnanci nemusia nikoho žiadať o povolenie využívať program. Jednoducho musia zavolať na číslo alebo sa zastaviť a požiadať o pomoc.

Odporučte zamestnancov na EAP. EAP pomáha aj vám ako zamestnávateľovi. Ak zamestnanec trpí zneužívaním návykových látok alebo inou závislosťou, môžete ho odkázať na váš EAP, aby získal pomoc. Povzbudenie zamestnanca, aby vyhľadal liečbu, môže urobiť vášho zamestnanca šťastnejším a produktívnejším.

 • Niekedy možno budete musieť stanoviť návštevu EAP ako podmienku, ak si chce zamestnanec udržať svoje pracovné miesto. Ak má napríklad zamestnanec násilný výbuch, môžete stanoviť povinnosť dochádzky.
 • Ak neviete, ako zamestnanca potrestať, môžete si tiež dohodnúť stretnutie s poradcom EAP. Poradca vám môže pomôcť vyrovnať sa s očakávanými reakciami zamestnancov.
 • Zmerajte, či plán dosiahol svoje ciele. Možno ste prijali EAP z konkrétneho dôvodu. Napríklad ste ho mohli prijať, aby ste urýchlili návrat zranených pracovníkov do práce alebo znížili absencie.[11]
  Mali by ste posúdiť, či program dosiahol zamýšľaný výsledok, a ak nie, zistite prečo.

  • Skontrolujte, či zamestnanci program využívajú. Váš poskytovateľ EAP by mal viesť štatistiky o využívaní a na požiadanie vám môže poskytnúť správu.[12]
  • Nebudete vedieť, kto program používal, ale môžete vedieť, ako často bol používaný. Zviditeľnenie programu u zamestnancov, ak nie je dostatočne využívaný.
 • Odkazy