Jednoduché spôsoby citovania Biblie v APA: 8 krokov (s obrázkami)

Aj v akademickej výskumnej práci sa môže stať, že budete chcieť uviesť Bibliu ako zdroj. Ako pri každom zdroji, aj pri parafrázovaní alebo citovaní Biblie v texte musíte uviesť citát. Publikačná príručka Americkej psychologickej asociácie (APA) nevyžaduje pri Biblii záznam v zozname literatúry – iba citáciu v texte. Váš inštruktor alebo poradca však môže chcieť, aby ste v zozname odkazov uviedli informácie o publikácii. Ak uvediete položku v zozname odkazov, použite formát APA pre knihu bez identifikovaného autora.[1]

Metóda 1 z 2: Citácia v texte


V citácii v zátvorke uveďte názov knihy, kapitolu a verš. Na konci vety, v ktorej ste parafrázovali alebo citovali Bibliu, umiestnite do záverečnej interpunkcie citáciu v zátvorke. Začnite napísaním názvu biblickej knihy, potom napíšte kapitolu a verš. Oddeľte kapitolu a verš dvojbodkou. Ak sa váš citát alebo parafráza vzťahuje na viac veršov, použite pomlčku medzi prvým a posledným veršom rozsahu.[2]

 • Príklad: (Ján 3,16
 • Dlhšie názvy kníh v citácii v zátvorke skracujte. Praktickú tabuľku skratiek používaných v štýle APA nájdete na https://www.apu.edu/live_data/files/288/citing_the_bible.pdf.


Pridajte názov použitej verzie. Po kapitole a verši napíšte celý názov verzie Biblie, ktorú ste použili. Medzi verš a názov verzie neuvádzajte žiadne interpunkčné znamienka. Umiestnite záverečnú interpunkciu vety mimo záverečnej zátvorky.[3]

 • Príklad: (Ján 3,16 Nová revidovaná štandardná verzia).

Formát citácie Biblie v texte podľa APA

(Kapitola knihy:Verzia verša).


V ďalších citáciách verziu vynechajte, pokiaľ verziu nemeníte. Po prvej citácii v zátvorke nemusíte uvádzať názov verzie, ktorú ste použili, pokiaľ naďalej používate tú istú verziu. Ak však použijete rôzne verzie, uveďte v citácii v zátvorke názov novej verzie, ktorú ste použili. Ak sa vrátite späť, doplníte verziu znova.[4]

 • Ak by ste napríklad porovnávali jazyk použitý v rôznych prekladoch, museli by ste do citácie v zátvorke uviesť každú z rôznych verzií.


Začleňte informácie o citácii do svojho textu. Citácia v zátvorke sa vôbec nevyžaduje, ak všetky informácie, ktoré by sa bežne uvádzali v zátvorke, uvediete v hlavnom texte práce. Ak uvediete kapitolu a verš, ale nie názov verzie Biblie, ktorú ste použili, názov verzie uveďte v zátvorke hneď za kapitolou a veršom v prvej citácii tejto verzie.[5]

 • Napríklad môžete napísať: „Ján 3,16 (New Revised Standard Version) uvádza, že každý, kto verí v Boha a verí, že Ježiš je Boží Syn, dostane večný život v nebi.“

Metóda 2 z 2: Zápis do zoznamu odkazov


Opýtajte sa svojho vyučujúceho alebo poradcu, či sa vyžaduje záznam v zozname odkazov. APA nevyžaduje záznam v zozname odkazov pre všeobecne známe klasické alebo náboženské diela, ako je napríklad Biblia. Váš vyučujúci však môže chcieť, aby ste ho aj tak uviedli. Ak tak urobí, vytvorte položku zoznamu odkazov, ktorá bude mať formát pre knihu bez identifikovaného autora.[6]

 • Ak citujete doplnkový materiál v Biblii, napríklad úvod alebo študijné poznámky, zvyčajne by ste mali uviesť položku v zozname odkazov, v ktorej by ste túto časť citovali, ako keby išlo o článok alebo položku v referenčnej knihe, vrátane mena autora.


Záznam v zozname odkazov začnite názvom. Uveďte celý názov Biblie kurzívou, ako je uvedený na titulnej strane. Používajte veľké začiatočné písmená a všetky podstatné mená, zámená, slovesá, príslovky a prídavné mená píšte veľkými písmenami. Za názov umiestnite dvojbodku a názov verzie uveďte ako „podnadpis“ za názvom. Na koniec názvu verzie umiestnite bodku.[7]
Dôveryhodný zdroj
Štýl APA
Definitívny zdroj aktuálnych pokynov pre písanie a citovanie v štýle APA
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Svätá Biblia: Nová revidovaná štandardná verzia.


V zátvorke doplňte rok vydania. Za názvom knihy uveďte rok vydania danej verzie knihy. Túto informáciu by ste mali nájsť na stránke s autorskými právami konkrétnej Biblie, ktorú ste použili. Umiestnite bodku mimo záverečnej zátvorky.[8]
Dôveryhodný zdroj
Štýl APA
Definitívny zdroj aktuálnych pokynov pre písanie a citovanie v štýle APA
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Svätá Biblia: Nová revidovaná štandardná verzia. (1990).

 • Uveďte miesto vydania a názov vydavateľa. V prípade vydavateľov v USA uveďte mesto a štát, kde sa vydavateľ nachádza, oddelené čiarkou. Skracujte názvy štátov. Ak bola použitá verzia publikovaná mimo USA, použite názov mesta a názov krajiny ako miesto. Za umiestnenie umiestnite dvojbodku a potom pridajte názov vydavateľa. Za názvom vydavateľa sa píše bodka.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Štýl APA
  Definitívny zdroj aktuálnych pokynov pre písanie a citovanie v štýle APA
  Prejsť na zdroj

  • Príklad: Svätá Biblia: Nový revidovaný štandardný preklad. (1990). New York, NY: HarperCollins.

  Formát zoznamu odkazov APA

  Svätá Biblia: Názov verzie. (Rok). Mesto, štát: Vydavateľ.

 • Odkazy: