Jednoduché spôsoby citovania zákonov v APA: 6 krokov (s obrázkami)

Hoci môžete mať zručnosti pri vyhľadávaní a citovaní zdrojov vo svojom študijnom odbore, právny výskum môže predstavovať určité odlišné výzvy. Štýl Americkej psychologickej asociácie (APA) sa vo všeobecnosti riadi The Bluebook Formát citácie právnych zdrojov vrátane zákonov. Tento štýl sa používa pri štúdiu a v právnej praxi. Pokiaľ ide o citovanie právnych predpisov, formát je pomerne jednoduchý a nevyžaduje veľa informácií, ktoré možno zvyknete potrebovať pri typickej citácii APA.[1]

Metóda 1 z 2: Zápis do referenčného zoznamu


Svoj záznam začnite názvom zákona. Napíšte spoločný názov zákona veľkým začiatočným písmenom, pričom prvé slovo, ako aj všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, slovesá a príslovky v názve píšte s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec názvu umiestnite čiarku.[2]

 • Príklad: Zákon o rodinnej a zdravotnej dovolenke z roku 1993,


Pridajte názov zákonníka a časť, v ktorej bol zákon kodifikovaný. Zvyčajne môžete tieto informácie skopírovať priamo zo samotného zákona, ak si ho vyhľadáte na legislatívnej webovej stránke. Dodržujte rovnaký formát, aký používa zdroj, vrátane skratiek. Na konci čísla oddielu umiestnite bodku.[3]

 • Príklad: Zákon o rodinnej a zdravotnej dovolenke z roku 1993, 29 U.S.C. §§ 2601-2654
 • Ak nemôžete nájsť skratky kódov v samotnom zákone, pozrite si stránku https://www.právo.cornell.edu/citation/3-300 nájdete potrebnú skratku.


Ukončite svoj záznam rokom, v ktorom bol kód uverejnený. Dávajte pozor a uistite sa, že používate rok uverejnenia zákonníka, nie rok prijatia zákona. Najmä ak bol zákon prijatý dávno, budú sa pravdepodobne líšiť. Umiestnite tento dátum do zátvorky na konci citácie, za ktorou nasleduje bodka mimo uzatváracej zátvorky.[4]

 • Príklad: Zákon o rodinnej a zdravotnej dovolenke z roku 1993, 29 U.S.C. §§ 2601-2654 (2006).

Formát zoznamu odkazov APA – zákony

Názov právneho predpisu, Názov# Zdroj §Section# (Rok).

Metóda 2 z 2:Citácie v texte


Použite bežný názov zákona a rok, kedy bol zákon prijatý. Štýl APA vyžaduje uvedenie citácie v zátvorke na konci každej vety, v ktorej parafrázujete alebo citujete zdroj. V prípade zákona táto citácia v zátvorke obsahuje spoločný názov zákona a rok, kedy bol zákon prijatý.[5]

 • Napríklad by ste mohli napísať „Zákon poskytol kvalifikovaným zamestnancom právo na 12 týždňov neplatenej dovolenky z rodinných alebo zdravotných dôvodov (Zákon o rodinnej a zdravotnej dovolenke, 1993).“

Tip: Všimnite si, že dátum v zátvorkovej citácii sa líši od dátumu v položke zoznamu odkazov. Vaša citácia v texte používa dátum prijatia zákona, nie dátum uverejnenia zákonníka.


Vynechajte citáciu v zátvorke, ak ste informáciu začlenili do svojho textu. Ak uvediete všeobecný názov zákona v texte práce, nie je potrebné uvádzať ho v citácii v zátvorke na konci vety. Ak v texte vety uvediete všeobecný názov zákona a rok jeho vydania, citáciu v zátvorke vôbec nepotrebujete.[6]

 • Môžete napríklad napísať: „Zákon o rodinnej a zdravotnej dovolenke z roku 1993 poskytol kvalifikovaným zamestnancom právo až na 12 týždňov neplateného voľna z rodinných alebo zdravotných dôvodov.“

 • Ak nie je k dispozícii bežný názov, použite citáciu kódu. Niektoré zákony nemajú spoločný názov, ktorý by ste mohli použiť. V takom prípade by ste zvyčajne uviedli len citáciu kódu v zátvorke na konci každej vety, v ktorej ste citovali alebo parafrázovali zákon.

  • Môžete napríklad napísať: „Zákon poskytuje novopečeným rodičom nárok na 6 týždňov platenej dovolenky (29 U.S.C. §9982).“

  Tip: Ak neexistuje spoločný názov a uvádzate kódovú citáciu ako citáciu v texte, môže mať zmysel neuvádzať položku v zozname odkazov. Požiadajte svojho školiteľa alebo nadriadeného o vysvetlenie.

 • Odkazy