Jednoduché spôsoby likvidácie vápennej vody: 8 krokov (s obrázkami)

Vápenná voda je názov, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou počujete pre vodný roztok obsahujúci hydroxid vápenatý. Vápenná voda neutralizuje kyseliny, takže sa môže stať, že ju budete používať na úpravu vody a pôdy, ktoré majú vysokú kyslosť. V rámci štúdia alebo zamestnania môžete pracovať s vápnom aj v laboratórnych podmienkach. Tak či onak, možno vás zaujíma, čo robiť so zvyšným odpadom z vápennej vody. Keďže vápenná voda sa nepovažuje za nebezpečný odpad, jej likvidácia nie je príliš komplikovaná. Môže však spôsobiť podráždenie, ak sa vám dostane na pokožku alebo do očí, a nevoľnosť, ak ju vdýchnete alebo prehltnete, preto sa pri manipulácii s vápennou vodou riadne chráňte, aby ste ju mohli bezpečne zlikvidovať.

Metóda 1 z 2: Prijímanie bezpečnostných opatrení


Pred manipuláciou s vápennou vodou si nasaďte ochranné okuliare a gumené rukavice. Na ochranu očí pred náhodným postriekaním si nasaďte buď ochranné okuliare, alebo ochranné okuliare. Používajte gumové rukavice, aby ste sa vyhli tomu, že sa vám na ruky dostane vápenná voda.[1]

 • Vápenná voda môže podráždiť vašu pokožku a oči a spôsobiť sčervenanie, ak sa s nimi dostane do kontaktu.
 • Ak sa vám na pokožku dostane vápenná voda, dôkladne ju opláchnite a umyte vodou a mydlom.
 • Ak sa vám vápenná voda dostane do očí, vyplachujte ich 15 minút vodou.
 • Ak podráždenie pretrváva aj po umytí vápennej vody z pokožky alebo z očí, vyhľadajte lekársku pomoc.


Pri likvidácii vápennej vody pracujte na dobre vetranom mieste. Otvorte okná a dvere, aby ste do priestoru, v ktorom budete pracovať, dostali vzduch a vyvetrali ho. Zapnite všetky ventilátory alebo odsávacie systémy, ktoré máte k dispozícii na dodatočné vetranie.[2]

 • Vdychovanie nadmerného množstva výparov vápennej vody môže spôsobiť podráždenie hrdla a pľúc a dokonca nevoľnosť.
 • Ak sa zaoberáte únikom vápennej vody, nezabudnite priestor ihneď čo najviac vyvetrať.
 • Ak sa náhodne nadýchate výparov vápennej vody, zastavte sa a choďte von nadýchať sa čerstvého vzduchu. V prípade ťažkostí s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.


Pri manipulácii s vápennou vodou nejedzte, nepite a nefajčite. Týmto sa zabráni náhodnému požitiu vápennej vody. Vápennú vodu uchovávajte mimo dosahu všetkých druhov potravín, nápojov a všetkého, čo si dávate do úst, vrátane cigariet.[3]

 • Požitie vápennej vody môže spôsobiť podráždenie a nevoľnosť.
 • Ak sa pri manipulácii s vápennou vodou začnete cítiť zle, možno ste náhodne požili nejaký roztok. Vyhľadajte lekársku pomoc.


Po práci s vápennou vodou si dôkladne umyte ruky. Odstráňte si ochranný výstroj vrátane rukavíc hneď, ako skončíte s likvidáciou vápennej vody. vydrhnite si ruky mydlom a vodou a potom si ich opláchnite.[4]

 • Zbavíte sa tak všetkých stôp vápennej vody, aby ste sa vyhli prípadnému podráždeniu a začervenaniu.

Metóda 2 z 2: Zbavenie sa vápennej vody


Tekuté roztoky vápennej vody spláchnite do umývadla veľkým množstvom vody. Zapnite vodovodný kohútik na vysoký tlak a potom vylejte vápennú vodu priamo do odtoku. Nechajte vodu tiecť 1-2 minúty, aby sa všetok roztok prepláchol potrubím.[5]

 • Vápenná voda nie je nebezpečný odpad, takže ju nemusíte odniesť do zariadenia na likvidáciu nebezpečného odpadu.


Rozliatu vápennú vodu nasiaknite nehorľavým absorpčným materiálom, napríklad pieskom. Použite nehorľavý materiál, ako je piesok, mačacia podstielka, zemina alebo vermikulit. Rozprestrite ju na rozliatu tekutinu a nechajte ju absorbovať všetku vápenatú vodu.[6]

 • Samotná vápenná voda nie je horľavá, ale pri kontakte s ohňom môže uvoľňovať toxické výpary, preto je najlepšie použiť nehorľavý absorbent.
 • Ak nemáte po ruke nehorľavý absorpčný materiál, môžete rozliatu vodu nasiaknuť uterákom alebo handrou, potom ju dôkladne vypláchnuť a vytlačiť do odtoku. Po opláchnutí vápennej vody uterák alebo handru vyperte.


Pevné roztoky vápennej vody zlikvidujte spolu s domácim odpadom. Pevné roztoky vápennej vody zahŕňajú zeminu, ktorá bola ošetrená vápennou vodou, alebo rozsypané látky, ktoré boli nasiaknuté absorpčnými materiálmi. Tieto typy materiálov nasiaknuté vápennou vodou vložte do vreca na odpadky alebo inej nádoby a vyhoďte ich spolu s bežným odpadom.[7]

 • Uistite sa, že ste dodržali všetky miestne pokyny pre likvidáciu odpadu a separáciu materiálov.

 • Povrchy, ktoré prišli do kontaktu s vápennou vodou, dôkladne opláchnite. bežnou vodou postriekajte alebo utrite podlahy, pulty a všetky ostatné povrchy v blízkosti miesta, kde ste manipulovali s vápennou vodou. Zbavíte sa tak všetkých zvyškov vápennej vody po jej likvidácii.[8]

  • Ak ste s vápennou vodou manipulovali napríklad v garáži alebo v laboratóriu a v podlahe je odtok, môžete podlahu postriekať hadicou.
  • V prípade podláh, na ktorých nie je odtok, ich môžete jednoducho vytrieť.
  • Na utieranie vecí, ako sú pulty a stoly, môžete použiť mokrú handru alebo handričku.
 • Odkazy