Jednoduché spôsoby učenia prítomného času priebehového: 13 krokov

Prítomný čas priebehový, nazývaný aj prítomný čas priebehový, je čas používaný na rozprávanie o veciach, ktoré sa dejú práve teraz, vytvorený pomocou slovesa „to be“ a prítomného príčastia (činnostného slovesa zakončeného na „ing“). Ak chcete tento čas naučiť ostatných, prejdite si časti prítomného času priebehového, ako aj niekoľko jeho príkladov. Dotknite sa záporných a opytovacích tvarov prítomného času priebehového, keď sa váš študent alebo trieda s týmto časom lepšie zoznámia, a poskytnite im veľa rôznych cvičení a hier na precvičenie.

Metóda 1 z 2:Metodické zavedenie prítomného času priebehového


Vysvetlite, že tento čas sa používa na rozprávanie o tom, čo sa deje práve teraz. Začnite tým, že žiakovi alebo triede poviete, čo je prítomný čas priebehový a prečo sa používa. Môžete napríklad povedať: „Prítomný čas súvetia používame na rozprávanie o činnostiach, ktoré sa dejú v danom okamihu, a používame ho tak, že k slovesu „byť“ pridáme ďalšie sloveso.“[1]

 • Hneď po vysvetlení definície uveďte 1 alebo 2 príklady, aby študenti mali predstavu, čo to je.
 • Príkladom môže byť: „Učím“ alebo „Počúvaš“.“
 • Zopakujte si definíciu slovesa a prejdite si so žiakmi niekoľko príkladov.


Preskúmajte sloveso „byť“ a všetky jeho tvary. Je dôležité, aby váš študent alebo trieda rozumeli jednotlivým tvarom slovesa „to be“, aby ich vedeli rozpoznať a používať v prítomnom čase priebehovom. Zopakujte si jednotlivé tvary slovesa „byť“: „Ja som“, „ty si“, „on/ona je“, „my sme“ a „oni sú“.“[2]

 • Po rozprávaní o jednotlivých tvaroch ich napíšte na tabuľu alebo na papier, aby ste pomohli žiakom, ktorí sa učia vizuálne.


Napíšte na tabuľu alebo papier rovnicu pre prítomný čas priebehový. Ukážte študentom, že tento čas sa tvorí pomocou slovesa „to be“ a činnostného slovesa zakončeného na „ing“.“ Urobte to tak, že na viditeľnú tabuľu alebo na kus papiera napíšete rovnicu pre čas, po ktorej budú nasledovať 1 alebo 2 príklady, aby videli, ako to funguje.[3]

 • Povzbuďte študentov, aby si zapísali rovnicu a príklady, aby si precvičili tvorenie času.
 • Pri rovnici môžete napísať: Predmet + sloveso „to be“ + sloveso zakončené na „ing.“


Uveďte príklady, na ktorých ukážete, ako používať prítomný čas priebehový. Keď už vaši študenti majú všeobecnú predstavu o tom, čo je prítomný čas priebehový, začnite im dávať veľa príkladov, aby začali sami vymýšľať príklady. Niektoré príklady môžu byť: „Píšeš“ alebo „Chodím po triede“.“ V každom príklade poukážte na predmet, sloveso „byť“ a sloveso zakončené na „ing“.[4]

 • Po uvedení niekoľkých jednoduchých príkladov prejdite na uvedenie príkladov iných vecí, ktoré sa dejú práve teraz: „Slnko svieti“, „Tvoja mama pracuje“ alebo „Listy vejú vo vetre“.“

Naučte záporný tvar tak, že k prítomnému času priebehovému pridáte „not“. Záporný tvar prítomného času priebehového sa vytvorí tak, že za sloveso „byť“ sa pridá „nie“, napr.“ Dajte študentom jednoduché príklady prítomného času priebehového a precvičte ich premenu na záporné výpovede s použitím záporného tvaru.[5]

 • Môžete napríklad dať študentom zoznam viet v prítomnom čase priebehovom a požiadať ich, aby ich zmenili na zápory.


Pýtajte sa otázky, aby ste žiakov naučili tázací tvar. Premeňte present continuous na otázku, aby ste sa naučili tázací tvar: „Počúvaš učiteľa??“ alebo „Čo robíš?“ Požiadajte študenta alebo triedu, aby odpovedali na vaše otázky vo forme áno alebo nie a uviedli celú vetu v prítomnom čase priebehovom, alebo im dajte výrok a požiadajte ich, aby ho premenili na príklad tázacieho tvaru.[6]

 • Ak sa napríklad spýtate: „Čítate knihu??“ Žiaci by buď odpovedali: „Áno, čítam knihu!“ alebo „Nie, nečíta si knihu.“ Tento ukazuje, ako vytvoriť prítomný čas priebehový záporný, ako aj zámenný.

Metóda 2 z 2:Upevňovanie prostredníctvom hier a aktivít


Zahrajte si slovník a nechajte žiakov hádať činnosť, ktorá je nakreslená. Napíšte rôzne slovesá alebo vety na lístky papiera a umiestnite ich do misky. Nechajte študenta vybrať si lístok a pokúsiť sa nakresliť dej, ktorý je napísaný na lístku, zatiaľ čo ostatní študenti sa pokúšajú uhádnuť, čo je nakreslené. Žiak, ktorý správne uhádne dej a povie ho v prítomnom čase priebehovom, dostane na kreslenie ďalšieho.[7]

 • Napríklad študent, ktorý nakreslí koňa na poli s pohybujúcimi sa nohami, môže ostatných študentov nabádať, aby hádali: „Kôň beží!“ alebo niečo podobné.
 • Pri písaní lístkov so slovesami alebo krátkymi vetami vyberte predmety a činnosti, ktoré nie je príliš ťažké nakresliť.


Vytvorte pracovné listy, ktoré posilnia prítomný čas priebehový. Buď si vytvorte vlastné pracovné listy na precvičovanie prítomného času priebežného, alebo si stiahnite vopred pripravené pracovné listy online – na výber je ich veľa! Pracovný list by mohol mať vyplňovacie políčka, priraďovacie predmety alebo časť, v ktorej sa žiada zakrúžkovať príklady prítomného času priebehového.[8]

 • V pracovnom liste môžu žiaci uviesť sloveso a požiadať ich, aby ho premenili na vetu v prítomnom čase priebehovom.
 • Ak chcete nájsť pracovné listy na prítomný čas priebehový, ktoré sú už navrhnuté, zadajte do internetového vyhľadávača „present continuous tense worksheets“.
 • Pracovné listy sú skvelým spôsobom na precvičenie záporného a opytovacieho tvaru prítomného času priebežného.


Zahrajte činnosti, zatiaľ čo ostatní hádajú dej v prítomnom čase priebehovom. Vytvorte lístky, na ktorých budú uvedené rôzne jednoduché činnosti, ako napríklad „sedím“ alebo „spievam“.“ Nechajte žiaka vybrať si lístok a zahrať sloveso, zatiaľ čo ostatní sa pokúsia uhádnuť ho pomocou prítomného času priebehového.[9]

 • Študent môže napríklad dostať lístok, na ktorom bude napísané: „Čítam“ alebo „Čítam.“ Žiak by to zahral, zatiaľ čo ostatní by sa snažili uhádnuť: „Čítate!“


Nájdite príklady prítomného času priebehového v knihách alebo časopisoch. Rozdeľte študentov do dvojíc a každému z nich dajte časopis. Požiadajte ich, aby vyhľadali obrázky, na ktorých sa niečo deje, a napísali, o aký dej ide, v prítomnom čase priebehovom. Aby to bolo ťažšie, môžete ich požiadať, aby hľadali príklady prítomného času priebehového v knihách alebo časopisoch.[10]

 • Ak máte veľa časopisov alebo len niekoľko študentov, dajte každému študentovi jeden namiesto toho, aby ste ich rozdelili do dvojíc, ak je to potrebné.
 • Povzbuďte ich, aby si zapísali každú celú vetu, ktorá sa hodí k obrázku, a pomohli im tak precvičiť si tvorenie prítomného času.


Ukážte kartičky s dejmi, aby si žiaci precvičili tvorenie prítomného času. Zakúpte si akčné kartičky v obchode pre učiteľov alebo na internete, prípadne si vytvorte vlastné vytlačením obrázkov alebo vystrihnutím akčných obrázkov z časopisov. Ukážte žiakovi alebo triede kartičku a požiadajte ich, aby povedali, aký dej sa odohráva v správnom tvare prítomného času.[11]

 • Ak napríklad ukážete obrázok dievčaťa, ktoré si drží zubnú kefku pri zuboch, študenti by povedali: „Čistí si zuby.“
 • Ak máte viac ako jedného žiaka, požiadajte ich, aby zdvihli ruky a ukázali, že vedia povedať, čo sa deje v prítomnom čase súvetí.


Napíšte veci, ktoré sa dejú v miestnosti v prítomnom čase súvetí. Dajte každému žiakovi papier a ceruzku. Požiadajte ich, aby sa rozhliadli po miestnosti alebo z okna a napísali čo najviac rôznych viet o veciach, ktoré sa dejú v prítomnom čase priebehovom. Urobte z tohto jednoduchého cvičenia len cvičenie, alebo z neho urobte súťaž, aby ste študentov povzbudili k napísaniu čo najväčšieho počtu viet v prítomnom čase súvetí.[12]

 • Predtým, ako začnú, dajte študentom niekoľko príkladov, ktoré im pomôžu začať brainstorming.
 • Študenti môžu napísať: „Jack sedí na svojej stoličke“, „Pani. Ryan sa prechádza po triede“, „Knihy sedia na poličke“ alebo „Vtáky vonku vydávajú zvuky“.“
 • Nechajte žiakov vymýšľať otázky na precvičenie záporného a otázkového tvaru. Povzbuďte žiakov, aby použili mená iných detí v triede alebo predmetov v okolí školy a vytvorili otázky, napríklad: „Jazdí Lizzie na bicykli?“ alebo „Stoličky sú modré?“ Potom nechajte triedu odpovedať na otázky vo forme áno alebo nie, aby si precvičili záporný aj otázkový tvar prítomného času priebehového.

  • Nechajte každého žiaka napísať napríklad 1-2 otázky v zisťovacom tvare na lístok papiera. Vytiahnite každý papierik a položte triede otázku, pričom nechajte odpovedať áno alebo nie.
 • Odkazy