Podmienky a pravidlá

Úvod

Pred prístupom na webové sídlo si pozorne prečítajte túto zmluvu. Používaním stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov na stránke a všetkými ostatnými zásadami, pravidlami a predpismi, ktoré môžu byť na stránke priebežne zobrazované a aktualizované.

Ak si neželáte byť viazaní týmito podmienkami používania, nesmiete na stránku pristupovať ani ju používať a musíte stránku okamžite opustiť.

Definície

„Obsah“ znamená všetok text, informácie, grafiku, logá, videá a iný materiál na Webovej lokalite, s výnimkou Používateľského materiálu.

„Duševné vlastníctvo“ znamená autorské práva, ochranné známky, značky služieb, morálne práva, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva.

„Podmienky používania“ znamenajú podmienky, ktorými sa riadi prístup na stránku a jej používanie.

„Používateľ“ alebo „vy“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá pristupuje na Stránku alebo ju používa.

„Materiál používateľa“ znamená všetky texty, informácie, videá a iné materiály, ktoré používateľ akýmkoľvek spôsobom odoslal na stránku.

„Stránka“ znamená webovú stránku digitalion.co.uk, ktorá sa nachádza na adrese https://digitalion.fr.

Dodanie reklamy

Pri vstupe na stránku nám týmto udeľujete povolenie na zobrazovanie propagačných informácií, reklám a ponúk produktov alebo služieb od tretích strán (ďalej len „reklamy“). Reklamy môžu obsahovať okrem iného obsah, ponuky produktov alebo služieb, údaje, odkazy, články, grafické alebo video správy, text, softvér, hudbu, zvuky, grafiku alebo iné materiály alebo služby. O tom, kedy, ako často, kde a v akom rozsahu zmeníme reklamu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia. Okrem toho nám dávate súhlas na zhromažďovanie a používanie určitých globálnych informácií v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Obsah vytvorený používateľom

Spoločnosť Bitberry Software ApS vám môže umožniť uverejňovať na webovej lokalite recenzie softvéru („používateľský materiál“). Za všetky používateľské materiály a za dôsledky ich uverejnenia alebo publikovania nesiete výhradnú zodpovednosť. Súhlasíte s tým, že žiadny používateľský materiál, ktorý zverejníte, nesmie obsahovať materiál, ktorý je : (i) je neslušný, zavádzajúci, hanlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, nenávistný, nevhodný alebo inak nevhodný; (ii) porušuje autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek inej osoby; alebo (iii) je hanlivý alebo porušuje práva na súkromie alebo publicitu alebo iné práva akejkoľvek tretej strany. Spoločnosť Bitberry Software ApS nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek používateľský materiál, ktorý ste zverejnili, a nemá povinnosť sledovať vaše príspevky.

Vaše povinnosti

Na stránke nesmiete používať meno alebo informácie inej osoby. Súhlasíte s tým, že Stránku a Obsah budete používať len na zákonné účely. Súhlasíte s tým, že nebudete podnikať žiadne kroky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť stránky, zneprístupniť stránku iným osobám alebo spôsobiť iné škody na stránke alebo obsahu. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Webové lokality žiadnym spôsobom, ktorý by mohol porušovať naše práva alebo práva našich pridružených spoločností.

Vyhlasujete a zaručujete, že (a) ste vlastníkom alebo oprávneným používateľom počítača, na ktorom sa používa obsah, (b) budete používať obsah a stránku len na zákonné účely a budete vždy dodržiavať všetky platné federálne, štátne a miestne zákony a predpisy a (c) máte najmenej trinásť rokov. Obsah nesmú používať osoby mladšie ako trinásť rokov. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne automatizované ani manuálne postupy na zasahovanie do obsahu, jeho úpravu, výkupné, sťahovanie alebo pokusy o zasahovanie do obsahu alebo jeho úpravu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto webová stránka a jej obsah sú poskytované „TAK, AKO SÚ“, preto akýkoľvek materiál zobrazený na webovej stránke alebo stiahnutý z nej získavate a používate na vlastné riziko. Používanie vhodného antivírusového/ochranného softvéru je vašou povinnosťou. Takisto nenesieme žiadnu zodpovednosť za funkcie obsiahnuté na webovej lokalite a nezaručujeme, že webová lokalita bude fungovať bez prerušenia alebo chýb.